Strukturerad undersökning vid diagnostik av fysiska skador hos kvinnan efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som genomförde prioriteringen lyfte fram betydelsen av en strukturerad undersökning i samband med förlossningen och vad som bör ingå i en sådan undersökning. De framhöll att om detta har positiv effekt skulle det kunna utgöra ett viktigt underlag för riktlinjer som kan bidra till jämlik vård – alla ska ha rätt till en bra diagnostik som ska göras på samma sätt oavsett var i landet man bor. Ett exempel på ett moment i en strukturerad undersökning kan vara att mer än en person undersöker varje kvinna efter förlossningen. Det finns förlossningskliniker där man börjat tillämpa denna rutin. Det behöver dock undersökas i studier vilken effekt detta ger. Andra exempel skulle kunna vara genom användning av strukturerade frågor, vaginal och anal palpation samt att mäta tjockleken i perineum. En annan åtgärd för att möjliggöra en strukturerad undersökning kan vara att kvinnan är bedövad vid undersökningen. Det kan tyckas självklart att kvinnan ska få bedövning före en undersökning direkt efter förlossningen. Men det ansågs viktigt att undersöka vilken betydelse detta har för att en strukturerad undersökning ska kunna genomföras, samt vilken typ av bedövning som är bäst lämpad för ändamålet.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning. 
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här