Riktade kunskapsinsatser till vårdpersonal på förlossningsavdelningen om diagnostik av fysiska skador hos kvinnan efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen önskade forskning om huruvida ökad kunskap om diagnostik hos vårdpersonal på förlossningsavdelningen gör att färre skador missas innan hemgång från BB. Här ansågs dock att det var viktigt att det först gjordes forskning kring effekten av strukturerad undersökning och hur man bäst särskiljer olika förlossningsskador. Detta för att sedan i studier se vad effekten är av att lära ut den kunskap som framkom från dessa studier. Deltagarna trodde att det fanns större potentiell vinning av ökade kunskapsinsatser till personal på förlossningsavdelningen, jämfört med till personal som gör efterkontroll, då det bästa vore om man kunde diagnostisera skadorna så tidigt som möjligt. Här diskuterades att kunskap om bäckenbottens anatomi var väsentlig, men även andra kunskapsinsatser skulle kunna inkluderas i forskning såsom utbildning i ultraljudsundersökning, mätning av tjockleken på mellangården, palpation samt utbildning i bemötande.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning.  
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här