Bupropion som tillägg till nikotinplåster jämfört med enbart nikotinplåster vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. Läs riktlinjerna (rad 19)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här