Bedömning av suicidrisk med instrument som komplement för ungdomar och vuxna med depression jämfört med strukturerad klinisk bedömning avseende tillförlitlighet att förutsäga framtida suicid

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Suicidrisken behöver kontinuerligt omprövas och det är viktigt med kunskap om den suicidala processen. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 10d)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 10d)

SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här