Bedömning av suicidrisk med instrument som komplement för ungdomar och vuxna med ångest jämfört med klinisk bedömning avseende tillförlitlighet att förutsäga framtida suicid

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Socialstyrelsens motivering till rekommendation:

”Trots att vissa instrument har otillräckligt vetenskapligt underlag eller visad låg tillförlitlighet (sensitivitet eller specificitet) kan de användas som komplement vid en klinisk suicidbedömning. Instrumenten kan ha ett värde som pedagogiskt stöd för att efterfråga viktiga riskfaktorer för suicidhandling.” Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 10b)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. Läs riktlinjerna (rad 10b)

SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här