Framtida forskning om mobbning eller social uteslutning i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan mobbning eller social uteslutning i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbets­miljöns betydelse för symtom på depression och utmattnings­syndrom: en systematisk litteratur­översikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av mobbning eller social uteslutning i arbetet för symtom på depression och utmattnings­syndrom hos vuxna personer:

Könsskillnader

  • Kunskapslucka finns för forskning som undersöker köns­skillnader avseende mobbning och depressions­symtom. Detta gäller även för sexuella trakasserier på arbetet.

Exponering-utfall

  • Framtida forskning bör undersöka om mobbning har betydelse för symtom på utmattningssyndrom.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom: en systematisk litteratur­översikt (2015) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av mobbning eller social uteslutning i arbetet för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna personer:

Exponering–utfall

  • Behovet av ytterligare forskning då det gäller sambandet mellan mobbning och hjärt-kärlsjukdom bedöms som stort.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor