Framtida forskning om ansträngning och belöning i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan ansträngning och belöning i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattnings­­syndrom: en systematisk litteratur­­översikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av ansträngning och belöning i arbetet för symtom på depression och utmattnings­syndrom hos vuxna personer:

  • Indikationer på samband mellan bristande belöning och utmattnings­­syndrom har visats i flera enskilda studier, men det vetenskapliga underlaget är ännu otillräckligt. Det är därför motiverat med forskning om de olika komponenterna i ansträngnings–belönings­­modellen i förhållande till symtom på utmattnings­syndrom.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor