Förstudie: Insatser för våldsutsatta

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Förstudie – sammanfattning

Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Publicerad: Diarienr: SBU 2021/342

Sammanfattning av vad förstudien visar

Det finns ett stort antal översikter när det gäller insatser för våldsutsatta, dock är majoriteten narrativa översikter som återger de inkluderade studiernas resultat utan att ta hänsyn till metodologiska aspekter och hur säkra slutsatserna är. Tre systematiska översikter bedömdes hålla god metodologisk kvalitet: Översikten av Hameed [1] utvärderar psykologiska/terapeutiska metoder för våldsutsatta kvinnor, Rivas [2] utvärderar effekterna av intensiva rådgivande insatser så kallad ”advocay” (inklusive säkerhetsplanering och hjälp med kontakter till exempelvis skyddat boende, hälso-sjukvården eller frivilligorganisationer) och Linde [3] utvärderar effekterna av e-hälsoinsatser (det vill säga onlineverktyg för säkerhetsplanering eller för information/utbildning om IPV samt stöd via telefon och mejl).

Projektledningens förslag för SBU:s fortsatta arbete

Projektledningen föreslår att översikterna av Hameed [1] och Linde [3] ges ut som SBU Kommenterar (efter sedvanlig granskning via SBU Kommenterars process). Det saknas evidens för vilka insatser som kan minska utsatthet för våld i en nära relation. Rivas översikt [2] med litteratursökning genomförd 2015 visade att utsatthet för våld i nära relation möjligtvis kan minska med rådgivande ”advocacy”-insatser som inkluderar säkerhetsplanering och hjälp med kontakter med till exempelvis skyddat boende, hälso-sjukvården eller frivilligorganisationer. En uppdatering av vilken forskning som tillkommit åren efter Rivas sökning skulle kunna ge en tydligare bild av kunskapsläget. En utvärderingsrapport kring effekterna av skyddade boenden skulle troligtvis också vara av värde.

Sidan publicerad