Rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Att undersöka den medicinska nyttan av rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet samt risker för kvinnan och barnet, såväl fysiska risker på kort och lång sikt som psykisk påverkan. Även en redogörelse för vidhängande kostnader skulle ingå. Uppdraget kom från regeringen.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteratursökning och kritisk granskning av materialet.

Insamling av data

Systematisk sökning av relevanta databaser, främst Medline. För psykologiska och etiska aspekter gjordes sökningar även i databaserna PsycInfo, Bioethics, Cinahl, Spriline och Swemed. Dessutom har tidskrifter och rapporter inom området löpande bevakats samt referenslistor i viktiga arbeten granskats.

Granskning av manuskriptet

Intern genomgång av projektgruppen, SBU:s styrelse och vetenskapliga råd samt extern granskning av tre experter inom ämnesområdet.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 1998-01-01
Rapportnr: 139