Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall i samband med cytostatikabehandling

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Sammanfattning och slutsatser

Metod och målgrupp

Håravfall, en biverkan efter behandling med vissa typer av cytostatika, upplevs mycket negativt av många patienter. För att motverka håravfallet kan hårbotten kylas ned. Oftast används en kylmössa, antingen en modell som kyls i förväg eller en modell som hålls jämnt kyld via en ansluten enhet. Kylningen påbörjas cirka 30 minuter före cytostatikabehandling och avslutas 30-90 minuter efter denna. Målgruppen är i första hand de patienter med cancermetastaser som behandlas med sådana cytostatikapreparat som ger hög risk för håravfall. Uppskattningsvis innebär detta minst 2 000 patienter per år.

Frågeställning

Denna utvärdering bygger på en systematisk litteraturgenomgång. Frågeställningen är om nedkylning av hårbotten helt eller delvis förhindrar håravfall i samband med cytostatikabehandling.

Patientnytta

I ett flertal studier, där dock de flesta omfattar ett mycket litet antal patienter, har nedkylning minskat det håravfall som orsakas av cytostatika. Flera olika typer av cytostatika, i olika kombinationer, har studerats. I de olika studierna har olika grad av hypotermi använts och olika kriterier för utvärdering av håravfall tillämpats. Andelen patienter i studiegruppen som fick behålla håret varierade mellan 10 och 100 procent, medan motsvarande andel i kontrollgruppen var mellan 0 och 19 procent. Farhågan för en ökad risk för skalpmetastaser har lett till en restriktiv användning av metoden. Denna risk förefaller liten men här är kunskapen begränsad. Teoretiskt skulle det dessutom kunna skapas ett utrymme i den nedkylda hårbotten där cirkulerande cancerceller skulle kunna undgå cytostatikans effekter. Hur stor denna risk är vet man inte eftersom studierna inte har varit tillräckligt långvariga. Metoden orsakar ett visst obehag för patienten men flertalet patienter accepterar detta för att få möjlighet att behålla håret.

Ekonomiska aspekter

Kostnaden för skalphypotermi utgörs av kostnad för utrustning, speciellt apparatur för kontinuerlig hypotermi, och av kostnad för ökade arbetsinsatser och längre behandlingsseanser. Någon analys av metodens kostnadseffektivitet har inte identifierats.

SBU:s bedömning av kunskapsläget

Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag för att nedkylning av hårbotten minskar håravfallet vid behandling av solida tumörer med ett flertal olika, icke taxaninnehållande cytostatika, var för sig eller i kombination (Evidensstyrka 2)*. Det finns visst vetenskapligt stöd för att metoden även minskar håravfallet då taxaner ingår i behandlingen (Evidensstyrka 3)*. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation om metodens kostnadseffektivitet. Ytterligare studier av patientnytta, risker och kostnadseffektivitet behövs.

*Detta är en gradering av styrkan i det vetenskapliga underlag som en slutsats grundas på. Graderingen görs i fyra nivåer;
Evidensstyrka 1 = starkt vetenskapligt underlag,
Evidensstyrka 2 = måttligt starkt vetenskapligt underlag,
Evidensstyrka 3 = begränsat vetenskapligt underlag,
Evidensstyrka 4 = otillräckligt vetenskapligt underlag.

Detta är SBU:s sammanfattning och bedömning av kunskapsläget. Den bygger på en rapport som är framtagen av SBU i samarbete med Birgitta Ekström (sakkunnig), leg sjuksköterska, Kliniken för gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Linköping, Per Rosenberg (sakkunnig), överläkare, med dr, Kliniken för gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Linköping, Anita Gustavsson (granskare), överläkare, docent, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund, Birgitta Johansson (granskare), leg sjuksköteska, fil dr, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

SBU Alert bedrivs i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Citera denna SBU Alert-rapport: SBU. Nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall i samband med cytostatikabehandling. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU Alert-rapport nr 2005-06. ISSN 1652-7151. http://www.sbu.se

Sidan publicerad