Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor

Denna kartläggning är en beskrivning av forskningsläget om risk- och skyddsfaktorer för hedersrelaterat våld. Syftet med kartläggningen var även att uppdatera en tidigare kartläggning av interventioner vid hedersrelaterat våld som genomfördes vid Socialstyrelsen 2010.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Kartläggningen visar att det behövs forskning om interventioner som ger långsiktiga effekter, till exempel minskad våldsutsatthet, vid hederrelaterat våld. Det behövs också forskning om stöd- och behandlingsinterventioner för att förbättra den psykiska och psykosociala hälsan hos personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Ett viktigt steg är att man dokumenterar, följer upp och utvärderar lokala insatser. Det finns också ett stort behov av kunskap om risk- och skyddsfaktorer bakom hedersrelaterat våld. Denna kunskap behövs bland annat för att kunna arbeta förebyggande och för att lättare kunna avgöra vilka personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Syftet med denna kartläggning var att sammanställa forskning om risk- och skyddsfaktorer för hedersrelaterat våld. Dock kunde inga studier om risk och skydd identifieras.

Ett annat syfte var att uppdatera den kartläggning av interventioner vid hedersrelaterat våld som genomfördes vid Socialstyrelsen 2010 [1]. Till skillnad från föreliggande kartläggning inkluderar den från 2010 interventioner som inte är utvärderade samt interventioner om skyddat boende. Sammanlagt redovisar kartläggningen från 2010 åtta studier, 5 beskriver icke-utvärderade interventioner och 3 utvärderar skyddade boenden. Föreliggande kartläggning avsåg att endast inkludera utvärderade interventioner. Dock uppfyllde inga studier kriterierna för att inkluderas i kartläggningen.

Sidan publicerad