Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Denna kartläggning är en beskrivning av forskningsläget om risk- och skyddsfaktorer för hedersrelaterat våld. Syftet med kartläggningen var även att uppdatera en tidigare kartläggning av interventioner vid hedersrelaterat våld som genomfördes vid Socialstyrelsen 2010.

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Kartläggningen visar att det behövs forskning om interventioner som ger långsiktiga effekter, till exempel minskad våldsutsatthet, vid hederrelaterat våld. Det behövs också forskning om stöd- och behandlingsinterventioner för att förbättra den psykiska och psykosociala hälsan hos personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Ett viktigt steg är att man dokumenterar, följer upp och utvärderar lokala insatser. Det finns också ett stort behov av kunskap om risk- och skyddsfaktorer bakom hedersrelaterat våld. Denna kunskap behövs bland annat för att kunna arbeta förebyggande och för att lättare kunna avgöra vilka personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Syftet med denna kartläggning var att sammanställa forskning om risk- och skyddsfaktorer för hedersrelaterat våld. Dock kunde inga studier om risk och skydd identifieras.

Ett annat syfte var att uppdatera den kartläggning av interventioner vid hedersrelaterat våld som genomfördes vid Socialstyrelsen 2010 [1]. Till skillnad från föreliggande kartläggning inkluderar den från 2010 interventioner som inte är utvärderade samt interventioner om skyddat boende. Sammanlagt redovisar kartläggningen från 2010 åtta studier, 5 beskriver icke-utvärderade interventioner och 3 utvärderar skyddade boenden. Föreliggande kartläggning avsåg att endast inkludera utvärderade interventioner. Dock uppfyllde inga studier kriterierna för att inkluderas i kartläggningen.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2014-01-15
Rapportnr: SoS 2014-1-15
https://www.sbu.se/sos_2014115