Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Denna kartläggning är en beskrivning av forskningsläget kring utvärderade insatser för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskapsinvandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar.

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Denna kartläggning visar att det inte finns några utvärderade interventioner för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskaps­invandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar. Det fanns heller inga studier som undersöker risk- och skyddsfaktorer kopplade till våldsutsatthet hos dessa grupper av utländska kvinnor. I denna rapport beskrivs sökprocessen och kortfattat vilka studier som vi hittade i sökprocessen och som angränsade till studiens syfte.

Kvinnor som har äktenskapinvandrat och som lever under den så kallade tvåårsregeln och kvinnor som lever som papperslösa flyktingar har på grund av sin utsatta situation en ökad risk att utsättas för våld samtidigt som de har en minskad möjlighet att få hjälp och skydd. Papperslösa flyktingar saknar helt rättssäkerhet eftersom de riskerar att utvisas ur landet om de anmäler våld. Även kvinnor som har äktenskapsinvandrat riskerar att utvisas om de anmäler våld som har begåtts av den partner de lever med. Det finns ett stort behov av forskning när det gäller våldsutsatthet hos dessa kvinnor, bland annat om risk- och skyddsfaktorer, samt om effekter av behandlande och förebyggande interventioner.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2014-01-12
Rapportnr: SoS 2014-1-12
https://www.sbu.se/sos_2014112