Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Fortbildning för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen – en systematisk översikt om vetenskapligt stöd och effekter för äldre och personal

Denna översikt handlar om fortbildning om munhälsa, nutrition och urininkontinens för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorg. Effekterna av fortbildning på både äldre och personal är små och det vetenskapliga stödet är svagt. Resultaten talar dock för att den pedagogiska utformningen av fortbildning behöver innehålla flera olika delar.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Rapportnr: SoS 2014-2-24 https://www.sbu.se/sos_2014224

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Syftet med denna systematiska översikt är att utvärdera effekter av arbetsplatsanknuten fortbildning för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorg (här benämnd baspersonal). För att inkluderas i översikten ska fortbildningen handla om ett eller flera av områdena munhälsa, nutrition, svårläkta sår och urininkontinens. Effekter av fortbildningen undersöks både för äldre och för baspersonalen. Effekterna för äldre handlar om 1) munhälsa: beläggning på tänder eller protes, inflammation i tandkött eller munslemhinna samt karies, 2) nutrition: kroppsmått, biokemiska mått, andra mått på nutritionsstatus, sinnesstämning, aptit och kvalitet i nutritionsvården, och 3) urininkontinens: urinläckagets storlek. Effekterna som undersöks för baspersonalen är kunskap och attityd.

Sammanlagt inkluderades elva studier (beskrivna i 14 publikationer) i översiktens analyser. Sex av dessa studier handlar om munhälsa, fyra studier om nutritionsvård och en studie om urininkontinensvård. Inga studier om svårläkta sår kunde inkluderades i översikten.

Resultaten i översikten visar att effekterna av fortbildning för undersköterskor och vårdbiträden är få och små. Vidare är det vetenskapliga stödet för effekterna otillräckligt eller begränsat. Nedan redovisas de effekter i översikten som har begränsat vetenskapligt stöd:

  • Fortbildning som innefattar kunskapsförmedling, färdighetsträning och interaktiv inlärning kan (a) minska förekomst av inflammation i tandkött och munslemhinna samt beläggning på tänder eller protes hos mest sjuka äldre, samt (b) förbättra baspersonalens kunskap om munhälsa och öka deras positiva attityder om munhälsa efter 6 månader.
  • Fortbildning som innefattar interaktiv inlärning och praktiska moment i det dagliga arbetet kan minska förekomst av äldre med lågt kroppsmasseindex (BMI) samt kan leda till perfekt matchning mellan nutritionsinsatser och nutritionstillstånd hos mest sjuka äldre efter 2 år.

Att det vetenskapliga stödet för effekterna är begränsat innebär att det i nuläget finns för få studier med för få deltagare för att dra säkra slutsatser om specifika effekter av fortbildning för baspersonal. Positivt är dock att de flesta av studierna i översikten är relativt nya och att flera av studierna är genomförda i Sverige. Detta talar för både hög relevans och god generaliserbarhet till svenska förhållanden.

Det kan också nämnas att även om effekterna i översikten är få och små och med svagt vetenskapligt stöd, så har de gemensamt att den pedagogiska utformningen i dessa fortbildningar innehåller flera olika moment (till exempel kunskapsförmedling, interaktiv inlärning, färdighetsträning och praktiska moment i det dagliga arbetet).

Detta tillsammans med resultat från tidigare forskning talar för att den pedagogiska utformningen vid fortbildning för baspersonal behöver innehålla flera olika delar.

Sidan publicerad