Förmaksflimmer – förekomst och risk för stroke

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU gav 2011 ut Alert-rapporten Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer (SBU-rapport 2011-04). Förutsatt att styrningen av warfarinbehandlingen är av god kvalitet bedömdes Dabigatran vara likvärdigt med warfarin när det gäller att förebygga stroke eller död. Risken för biverkningar i form av allvarlig blödning bedömdes också vara lika medan risken för blödning i hjärnan var lägre i gruppen som fick Dabigatran.

En diskussion uppkom om den i Alert-rapporten angivna förekomsten av förmaksflimmer var korrekt när det gällde svenska förhållanden. SBU beslöt därför att komplettera Alertrapporten och därvid fokusera på prevalens, risk för stroke och användning av antikoagulantia hos patienter med förmaksflimmer.

Arbetsgruppen har utgjorts av Leif Friberg, med dr, överläkare, Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus, Peter J Svensson, professor, överläkare, Hematologi och koagulationskliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund och Magnus von Arbin, docent, överläkare, Stroke enheten, Danderyds Sjukhus.

En referensgrupp har följt processen. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har ingått i referensgruppen och beretts möjlighet att delge synpunkter. Rapporten är inte genomgående en systematisk litteraturgenomgång utan baseras också på andra företrädesvis svenska data.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2013-04-17