EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom hos unga

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Alerts bedömning

Version: 1

Metod och målgrupp

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en ny psykoterapeutisk metod som syftar till att bearbeta minnen från traumatiska händelser och därmed mildra de psykologiska konsekvenserna av dessa minnen. EMDR sammanfogar komponenter från flera olika psykologiska inriktningar. Det är inte klarlagt vilken beståndsdel i behandlingen som är verksam. Patienter med posttraumatiska stressyndrom (PTSD) är den huvudsakliga målgruppen för EMDR-behandling. Både barn och vuxna har behandlats med EMDR men detta dokument är särskilt inriktat på barn och ungdomar.

Patientnytta

Publicerade studier av EMDR omfattar i huvudsak vuxna med PTSD. Det finns två randomiserade och kontrollerade studier av EMDR-behandling av sammanlagt 47 barn och ungdomar, varav en ännu inte har publicerats. Den ena studien tyder på att EMDR ger en bättre behandlingseffekt på kort sikt jämfört med kontrollbehandlingen (aktivt lyssnande). I den andra fann man ingen signifikant skillnad mellan EMDR-behandling i kombination med standardbehandling och enbart standardbehandling avseende reduktion av undvikande och invaderande tankar. Däremot minskade PTSD-symtomet beteendestörning signifikant i EMDR-gruppen. Därutöver finns en rad fallbeskrivningar som tyder på att EMDR har en positiv effekt hos barn och ungdomar med PTSD. Inga skadeverkningar har rapporterats.

Ekonomiska aspekter

Det saknas hälsoekonomiska utvärderingar av EMDR. Begränsade data tyder på att det krävs färre behandlingar för att uppnå önskad effekt med EMDR jämfört med andra psykoterapeutiska metoder. Detta talar för att EMDR är en potentiellt kostnadseffektiv metod i förhållande till alternativen, under förutsättning att behandlingseffekten är bestående.

Kunskapsläge

Det finns viss* vetenskaplig dokumentation som visar nyttan av EMDR-behandling för barn och ungdomar. Det finns ingen dokumentation om kostnadseffektivitet eller effekt på längre sikt än sex månader.

Då den vetenskapliga dokumentationen är begränsad bör effekter av EMDR-behandling, på kort och lång sikt, i studier jämföras med andra behandlingsalternativ inklusive standardbehandling. Likaså bör kostnadseffektiviteten studeras under svenska förhållanden.

* Detta är en värdering av den vetenskapliga dokumentationens kvalitet och bevisvärde för den aktuella frågeställningen. Bedömningen görs på en fyrgradig skala; (1) god, (2) viss, (3) ringa eller (4) ingen.

Detta är Alertrådets sammanfattning och bedömning av kunskapsläget. Den bygger på en rapport som utarbetats vid SBU i samarbete med Kerstin Bergh Johannesson, leg psyk, Specialist i klinisk psykologi, Kunskapscentrum för Traumatisk Stress, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Rapporten har granskats av Mats Fredriksson, professor, Institutionen för tillämpad psykologi, Uppsala universitet, Uppsala.


Läs mer om psykisk ohälsa på Kunskapsguiden

Alert bedrivs i samverkan mellan SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

Citera denna SBU Alert-rapport: SBU Alert. EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom hos unga. Version 1. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2001. http://www.sbu.se

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2001-04-17