Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Många barn och ungdomar besväras av symtom relaterade till käkfunktionsstörningar såsom huvudvärk och smärta i käkmuskler eller käkleder. De behandlingsalternativ som kan erbjudas inom tandvården för dessa besvär är främst bettskena, avslappningsträning, rörelseövningar samt smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.

Syftet med denna rapport är att sammanställa den bästa tillgängliga kunskapen och bedöma huruvida det finns ett vetenskapligt stöd för behandling med bettskena vid symtom relaterade till käkfunktionsstörningar hos barn och ungdomar.

Genom en systematisk litteratursökning i tre databaser identifierades fem randomiserade kontrollerade studier (RCT) av medelhög kvalitet och nio studier utan kontrollgrupp. Studierna undersöker på olika sätt effekten av bettskena vid behandling av symtom relaterade till käkfunktionsstörningar hos barn och ungdomar efter behandlingsperioder på drygt en månad upp till två år.

I de fem RCT-studierna har behandling med en bettskena av typen stabiliseringsskena i hårdplast i överkäken jämförts med information, avslapp-ningsträning, ”twin-block”-skena eller ingen behandling. Vid en evidensgradering av dessa RCT-studier konstaterades att:

  • För 12–19-åringar finns det ett begränsat vetenskapligt underlag för att kombinationen av information och stabiliseringsskena i hårdplast i överkäken har en bättre effekt på TMD*-relaterad smärta än vad kombinationen av information och avslappningsträning har. Denna bedömning baseras på en evidensgradering av två RCT-studier där patienterna behandlats under tre månader.
  • För barn under 12 års ålder, övriga symtom relaterade till käkfunktionsstörningar och andra typer av bettskenor, saknas det vetenskapligt underlag eller så är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma bettskenans effekt.

Slutsatserna, som baseras på ett otillräckligt eller begränsat vetenskapligt underlag, kommer med stor sannolikhet att påverkas av framtida forskning. Det finns därför goda skäl att verka för att kliniska studier av god metodologisk kvalitet initieras för att förbättra kunskapsläget om effekten av bettskena på käkfunktionstörningar hos barn och ungdomar.

* Temporomandibulär dysfunktion–smärta och funktionsstörning i käkleder/muskler och associerade vävnader.

Sidan publicerad