Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Syfte

Syftet med SBU-rapporten är att klargöra och sammanfatta det vetenskapliga underlaget för de hälsomässiga konsekvenserna av utebliven respektive utförd tandreglering.

Metod

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt. Det vetenskapliga underlaget söktes systematiskt i Medline med utgångspunkt från projektets frågeställningar och inklusionskriterier. Studier som utgick från att tandregleringen utförts på barn och ungdomar inkluderades, medan uppföljningar kunde gälla vuxna personer. De identifierade studierna granskades systematiskt med utgångspunkt från förutbestämda kriterier. De vetenskapliga underlaget för varje sammanfattande slutsats graderades som starkt, måttligt starkt, begränsat eller otillräckligt beroende på hur många studiern med olika bevisvärde som stöder slutsatsen.

För att undersöka omfattningen av tandreglering i Sverige, gjordes en praxisundersökning i form av en enkät till samtliga landsting.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 176. ISBN 91-85413-06-2.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2005-10-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Errata
Rapportnr: 176
https://www.sbu.se/176

Osäker grund för tandreglering

Dagens metoder för att välja vilka barn som ska få tandställning saknar vetenskaplig skärpa. Bedömningarna varierar kraftigt mellan landsting, liksom kostnaderna. Det visar en ny statlig rapport. Befintlig forskning ger bara delvis besked om värdet av tandreglering ur hälsosynpunkt.

Läs pressmeddelandet

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Anna-Karin Holm (Ordförande), Professor emerita, Institutionen för odontologi, pedodonti, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, Umeå
  • Lars Bondemark, Docent, Avdelning för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö
  • Viveca Brattström, Docent, Tandreglering, Eastmaninstitutet, Stockholm
  • Ken Hansen, Docent, Specialistkliniken för ortodonti, Folktandvården, Göteborg
  • Bengt Mohlin, Professor, Avdelning för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg
  • Gunnar Paulin, Docent, Käkkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Terttu Pietilä, Odontologie doktor, Björneborg Stad, Hälsovårdsverket, Björneborg, Finland

SBU

  • Susanna Axelsson, Projektledare
  • Lars-Åke Marké, Hälsoekonom
  • Åsa Svensson, Projektassistent
Sidan publicerad