Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Syfte

Syftet med SBU-rapporten är att klargöra och sammanfatta det vetenskapliga underlaget för de hälsomässiga konsekvenserna av utebliven respektive utförd tandreglering.

Metod

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt. Det vetenskapliga underlaget söktes systematiskt i Medline med utgångspunkt från projektets frågeställningar och inklusionskriterier. Studier som utgick från att tandregleringen utförts på barn och ungdomar inkluderades, medan uppföljningar kunde gälla vuxna personer. De identifierade studierna granskades systematiskt med utgångspunkt från förutbestämda kriterier. De vetenskapliga underlaget för varje sammanfattande slutsats graderades som starkt, måttligt starkt, begränsat eller otillräckligt beroende på hur många studiern med olika bevisvärde som stöder slutsatsen.

För att undersöka omfattningen av tandreglering i Sverige, gjordes en praxisundersökning i form av en enkät till samtliga landsting.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 176. ISBN 91-85413-06-2.

Osäker grund för tandreglering

Dagens metoder för att välja vilka barn som ska få tandställning saknar vetenskaplig skärpa. Bedömningarna varierar kraftigt mellan landsting, liksom kostnaderna. Det visar en ny statlig rapport. Befintlig forskning ger bara delvis besked om värdet av tandreglering ur hälsosynpunkt.

Läs pressmeddelandet

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Anna-Karin Holm (Ordförande), Professor emerita, Institutionen för odontologi, pedodonti, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, Umeå
  • Lars Bondemark, Docent, Avdelning för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö
  • Viveca Brattström, Docent, Tandreglering, Eastmaninstitutet, Stockholm
  • Ken Hansen, Docent, Specialistkliniken för ortodonti, Folktandvården, Göteborg
  • Bengt Mohlin, Professor, Avdelning för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg
  • Gunnar Paulin, Docent, Käkkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Terttu Pietilä, Odontologie doktor, Björneborg Stad, Hälsovårdsverket, Björneborg, Finland

SBU

  • Susanna Axelsson, Projektledare
  • Lars-Åke Marké, Hälsoekonom
  • Åsa Svensson, Projektassistent
Sidan publicerad