Pressmeddelanden

Psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin behöver utvärderas bättre –
i sitt speciella sammanhang
(2018-06-18)

De behandlingar och insatser som används idag är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins, och mer forskning behövs. Det visar SBU:s utvärdering av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård.


Rättspsykiatrins läkemedelsanvändning skiljer sig delvis från den vanliga psykiatrins (2018-06-18)

Traditionella, äldre antipsykotiska läkemedel är vanligare inom svensk rättspsykiatri än inom allmänpsykiatrin, och man kombinerar fler läkemedel. Skälen kan vara goda, men behandlingseffekterna behöver utvärderas bättre. Det är en av slutsatserna i en SBU-rapport om läkemedel inom rättspsykiatrin.

  

Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasis (2018-06-14)

Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel. Det konstaterar SBU som utvärderat effekterna av dels systemisk läkemedelsbehandling, dels ljusbehandling, vid sjukdomen. SBU har även granskat kostnader för behandlingarna, utom för de moderna biologiska läkemedlen vars prisbild är oklar. 

Vårdpersonal med patient

Värdebaserad vård – en kartläggning av forskningen (2018-05-31)

I dagsläget finns det förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård. De studier som gjorts har ofta brister, och uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas.

 

Neuroner

Rapport visar kunskapsläget för epilepsivården (2018-05-07)

SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering.

 

Kvinna med smärta

Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios (2018-05-04)

SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom.

 

Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj (2018-04-11)

Stödet till unga med kriminella eller drogrelaterade problem innebär ofta institutionsplacering. Men det finns alternativ. Enligt SBU:s granskning kan så kallad behandlingsfamilj vara effektivare, och dessutom kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

 

Ett fåtal av öppenvårdens insatser har visats minska våld och försummelse i utsatta familjer (2018-04-11)

Två av de insatser som är tänkta att hjälpa barn som utsätts för våld eller försummelse kan i dagsläget anses ha en dokumenterad, positiv effekt.

 

Flicka och vuxen som håller hand i korridor

Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem (2017-09-13)

Barn i familjehem saknar ofta stödinsatser från socialtjänsten under sin placeringstid. Även de vuxna omkring barnet önskar mera sådana. Utländska studier visar att det finns insatser som kan ge god hjälp. De typer av stöd som finns idag bör dock utvärderas vetenskapligt, under svenska förhållanden, visar en ny rapport från SBU.

 

Armfrakturer opereras onödigt ofta (2017-08-22)

Antalet handleds- och axeloperationer till följd av frakturer ökar i Sverige. Detta trots att mindre komplicerade frakturer läker lika bra med icke-operativ behandling såsom gips och slynga. Det konstaterar SBU som utvärderat behandlingar av armfrakturer hos äldre. Av rapporten framgår också att det finns brister i hur vården bemöter patienter med diagnosen osteoporos, benskörhet.

 

Målgrupperna barn/ungdom, äldre och socialtjänst

SBU pekar ut viktiga kunskapsluckor (2017‑05‑31)

SBU har gjort en sammanställning av nästan 2 000 registrerade vetenskapliga kunskapsluckor och analyserat dessa. Rapporten lyfter fram strategiskt viktiga forskningsområden inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

 

Kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom (2017‑03‑28)

Flera kemiska ämnen som används i dagens arbetsliv har klara samband med hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som granskat den samlade epidemiologiska forskningen på området. Resultaten kompletterar det svenska regelverk som redan finns för exponering av dessa ämnen i arbetsmiljön.

 

Ketamin – ett alternativ vid svår depression (2017‑03‑10)

Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. Det visar två översikter som SBU har granskat och kommenterat.

 

Tidigare pressmeddelanden

Kort om SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, om det finns några risker och om åtgärderna ger mest nytta för pengarna.

Rapporter från SBU är oberoende översikter som ofta används som underlag för beslutsfattare på olika nivåer. Översikterna är framtagna med hjälp av en systematisk metod.

Vi svarar gärna på frågor om vår verksamhet och kan även hjälpa dig att få kontakt med de sakkunniga som SBU samverkar med inom respektive område.

Med socialtjänsten menas den verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Presskontakt

Åsa Fagerström, kommunikatör, pressansvarig
E-post: asa.fagerstrom@sbu.se
Direkt: 08-412 32 28, växel: 08-412 32 00

Under perioden

18 juni – 1 juli 
Debora Egenvall, Kommunikationschef 
E-post: debora.egenvall@sbu.se
Direkt: 08-412 32 53, växel: 08-412 32 00

 

SBU finns på Twitter 

Sidan uppdaterad