SBU:s metodbok – din guide till en välgjord forskningsöversikt

Forskare, doktorand, student eller utbildningsansvarig? SBU:s metodbok finns på svenska och ger bra vägledning till dig som ska göra en systematisk översikt om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller funktionshinder.

Boken, numera helt digital, används av sakkunniga och medarbetare vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i olika projekt och metodutbildningar. Men även i resten av forskningsvärlden.

– Vid våra nyanställningar är det här den primära referensboken att läsa, säger Anna Saxne Jöud, epidemiolog och enhetschef vid HTA syd, Region Skåne.

På hennes enhet rekommenderas även sakkunniga i alla projekt att titta i boken efter behov.

– Och vi tipsar oftast om SBU:s metodbok på kurser och vid andra informationstillfällen.

Vanliga studiedesigner och tips för att söka litteratur

Metodboken uppdaterades inför år 2024 och är nu mer lättläst än tidigare enligt Leif Strömwall, vetenskaplig sekreterare vid SBU:

– Men texten är fortfarande strukturerad och samlar alla stegen i en systematisk översikt på ett och samma ställe.

I boken får du förslag på vanliga studiedesigner för att avgränsa en viss frågeställning om effekt, med exempel på hur ett så kallat PICO, kan formuleras. Här finner du också användbara tips för att söka litteratur. I vilka databaser och informationskällor bör du söka, ska du välja fritextord eller indexeringsord, hur kan sökorden kombineras bäst med så kallade booleska operatorer?

Ta hjälp av våra granskningsmallar

Leif_stromwall.pngI nästa steg finns en rad tydliga granskningsmallar till stöd för att bedöma risk för bias, det vill säga snedvridning. På samma webbsida som metodboken finns granskningsmallar för både originalstudier och systematiska översikter, berättar Leif Strömwall:

– För master- och doktorandstudenter är mallarna perfekta hjälpmedel. Det finns även särskilda mallar för studier om hälsoekonomi och etiska vägledningar.

Minimera risken för fel

Steg för steg beskriver metodboken hur du går vidare med att extrahera data och väga samman resultat. Samt hur du bedömer tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten för att slutligen kunna formulera översiktens slutsatser.

– En relativt vanlig miss är att man väger samman utfall som inte mäter samma sak. Här går vi igenom hur man kan minimera risken för sådana misstag, säger Leif Strömwall.

Metodboken gäller inte bara effektutvärderingar. Den går också igenom hur man sätter upp frågeställningar vid systematiska översikter om sambandsstudier, diagnostik, prediktion, och upplevelser.

Så används metodboken av svenska forskare

Aron Naimi-Akbar är en av dem som uppskattar och använder metodboken regelbundet. Han är övertandläkare och docent på Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, och föreståndare för en HTA-enhet.

– Jag brukar låta både grundutbildningens studenter och doktorander som arbetar med systematiska översikter använda den för att läsa på, och förstå, vad vi ska göra inför de olika stegen i processen, säger han.

Att SBU:s metodbok är ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel tycker också Per Tillgren, professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet.

– Universitetets bibliotekarier hänvisar till SBU:s metodbok. Och jag använder den själv ibland när jag i min forskning gör systematiska litteraturöversikter, säger han.

Även vid Göteborgs universitet används metodboken flitigt.

– Metodboken är kurslitteratur för studenter vid dietistprogrammets kandidatkurs, som innehåller en systematisk review. Den används av lärare, handledare och studenter, säger Linnea Bärebring, docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Metodboken: Ladda ner den här.

Ser du hellre film?

Här finns även korta steg-för-steg-filmer om hur en systematisk översikt genomförs på ett bra sätt, samt en längre film som inkluderar alla stegen.

schematisk_bild.png

Schematisk steg-för-steg-bild av innehållet i en systematisk översikt (blått). Kompletterar man översikten med en utvärdering av ekonomiska och etiska aspekter (gult) uppfyller den kravet för en HTA-rapport (Health Technology Assessment).