Unga som begår brott/Utsatta barn och unga

SBU arbetar med att utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder och insatser lämpliga att använda inom socialtjänsten i syfte att motverka kriminalitet bland unga och stödja utsatta barn och unga.

Ungt gatugäng med mask i parken, socialt problem.

Publicerade rapporter

SBU har publicerat flera rapporter som rör metoder och insatser inom det sociala området i syfte att förebygga brott bland barn och unga. I excel-dokumentet nedan har vi sammanställt dessa rapporter utifrån vilka avgränsningar de haft, här listade i syfte att ge en överblick och ökad tydlighet:

excelikon.jpgLadda ner excel-dokument med sammanställning av SBU-rapporter

 

SBU har också undersökt om det finns sammanställd forskning om en viss metod eller insats inom andra relevanta områden. En sammanställning av dessa arbeten, samt deras resultat här nedan:

excelikon.jpg Ladda ner excel-dokument över sammanställningen

 

Begrepp och metod

Hur begrepp som brott eller förebyggande insats definieras eller avgränsas kan variera mellan projekt på SBU, samt i relation till andra myndigheter, organisationer och verksamheter. Begrepp och avgränsningar kan även förändras över tid i takt med att ny kunskap tillkommer och samhället förändras.

I SBU:s olika kunskapsunderlag beskrivs tydligt vilken eller vilka begrepp som använts samt hur dessa definierats inom respektive projekt. Avgränsningen för det specifika projektet utgår från frågeställarens behov och önskemål och görs tillsammans med sakkunniga för området.

Läsare av SBU:s rapporter behöver beakta vilka avgränsningar som det aktuella projektet haft för att förstå rapportens slutsats. SBU tydliggör i sina rapporter

  • För vem eller vilka insatsen eller metoden är effektiv (Population)
  • Vilken typ eller variant av metod eller insats som är effektiv (Insats)
  • I jämförelse eller i relation till vad metoden eller insatsen är effektiv (Kontroll)
  • Ur vilket avseende, dvs på vilket sätt metoden eller insatsen är effektiv (Utfall)

Beroende på hur en rapport avgränsas, kan rapporter som utvärderat liknande insatser komma fram till olika slutsatser.

bild1.JPG