Ytersättningshöftprotes – ”Birmingham hip resurfacing” (BHR)

Artros är ofta förenat med ledsmärta, stelhet och nedsatt rörlighet. Vid svåra symtom kan leden bytas ut mot en protes. Ytersättningsprotes i höftleden är ett alternativ till den vanligare totala höftprotesen.

Försäkringskassan har bett SBU att identifiera artiklar som undersöker vilken nytta ytersättningshöftprotesen ”Birmingham hip resurfacing” (BHR) ger för patienter med artros jämfört med den traditionella totalprotesen och hur relationen mellan kostnader och effekt ser ut för dessa behandlingsmetoder.

Frågor till SBU:s upplysningstjänst

Vilka artiklar finns det som undersöker nyttan (relationen mellan effekt och eventuella komplikationer) av ytersättningshöftprotes (Birmingham hip resurfacing) jämfört med totalprotes för patienter med artros?

Hur ser relationen mellan kostnader och effekt ut för dessa behandlings­metoder jämfört med varandra?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Författarna till de inkluderade artiklarna redovisar att ytersättningshöftprotes eventuellt kan ge bättre funktion än totalprotes för yngre patienter med artros. Risken för att protesen ska lossna och att patienter måste opereras om ökar dock efter ytersättningshöftprotes, vilket gör att totalprotesen är överlägsen när det gäller implantatöverlevnad.

Upplysningstjänsten har identifierat fem systematiska översikter som framför allt utvärderar komplikationer av ytersättningshöftprotesen Birmingham hip resurfacing (BHR). Enstaka studier utvärderar även effekten i form av patienternas livskvalitet och funktion. I endast en av de fem systematiska översikterna framgick det tydligt att studiepopulationen utgjordes av patienter med artros. Frekvens av revisions¬kirurgi (då implantatet behöver korrigeras eller ersättas) användes som utfall i samtliga studier. Enligt författarna från tre av de systematiska översikterna var revisionskirurgi vanligare efter BHR än efter totalprotes [1-3]. Studien av Schu och medarbetare observerade däremot färre fall av revisionskirurgi efter BHR utifrån registerstudier [4]. De redovisar dock även att dessa data inte har kunnat reproduceras av andra kirurger. Matharu och medarbetare utvärderar komplika¬tioner efter revisionskirurgi där protesen består av metall, vilket både totalproteser och ytersättningshöftproteser gör [5]. I svaret ingår även två rapporter från andra myndigheter som tar upp riktlinjer och säkerhetsåtgärder avseende BHR [6,7].

Upplysningstjänstsvaret omfattar även elva icke-randomiserade kontrollerade studier [8-18] som utvärderar effekten och komplikationer med BHR samt fyra registerstudier som alla rapporterar frekvens av revisionskirurgi efter BHR. Dessutom fanns tre artiklar som belyste ekonomiska aspekter.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2018-04-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201810

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Karin Stenström, Emin Hoxha Ekström och Miriam Entesarian Matsson. Det har granskats av Maziar Mohaddes, medicine doktor, överläkare ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal samt avdelningen för ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sidan publicerad