Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Lustgas (N2O) är en vanligt förekommande form av smärtlindring (analgesi) vid förlossning. Lustgas är lätt att administrera, tas snabbt upp genom inandning och genom att stoppa tillförseln av gas kan behandlingen avbrytas utan kvardröjande effekter. Även om lustgas är en ofta använd smärtlindrande substans är effekten omdiskuterad och att förlossningspersonal oavsiktligt utsätts för lustgas bidrar till att göra metoden omdebatterad.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskaplig evidens för att lustgas lindrar förlossningssmärtor och vilka andra smärtlindringsmetoder är likvärdiga eller bättre än lustgas?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

En systematisk översikt identifierades där olika former av inhalationsanalgesi jämfördes sinsemellan, med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), placebo eller ingen behandling. Översikten fann att lustgas gav upphov till bättre smärtlindring än placebo eller ingen behandling. Däremot var den smärtlindrande effekten sämre för lustgas än för fluranderivat. Lustgas gav även upphov till fler biverkningar i form av illamående, kräkningar och yrsel jämfört med fluranderivat. Den smärtlindrande effekten av TENS var likvärdig med den för lustgas.

Enligt författarna visade en randomiserad kontrollerad studie (RCT) att lustgas, jämfört med ingen behandling alls, gav viss smärtlindring. Likaledes ansåg författarna till två RCT-studier att kontinuerlig inhalering av lustgas gav en bättre smärtlindrande effekt än växelvis (intermittent) inhalering. En RCT pekade mot att lustgas gav en bättre smärtlindrande effekt än petidin medan en annan RCT visade en snabbare smärtlindrande verkan för petidin, men att effekten var jämförbar med lustgas efter en timme. Två RCT-studier jämförde lustgas med antingen remifentanil eller remifentanil i kombination med lustgas. Författarna till dessa studier ansåg att remifentanil var att föredra som smärtlindring, men gav upphov till en större sänkning i medvetandegrad.
Två observationsstudier pekade enligt författarna på att en högre dos lustgas gav en bättre smärtlindrande effekt jämfört med en lägre dos lustgas. Tre observationsstudier stödjer att ryggbedövning ger bättre smärtlindring än lustgas.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda studiernas slutsatser.

Referenser

 1. Waldenström U, Bergman V, Vasell G. The complexity of labor pain: Experiences of 278 women. J Psychosom Obstet Gynaecol 1996;17:215-28.
 2. Lowe NK. The nature of labor pain. Am J Obstet Gynecol 2002;186:S16-24.
 3. Apgar V. A Proposal for a New Method of Evaluation of the Newborn Infant. Originally published in July 1953, volume 32, pages 250-259. Anesth Analg 2015;120:1056-9.
 4. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för graviditeter, förlossningar och nyfödda [citerat 13 oktober 2016], http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda.
 5. Vårdguiden 1177.se. Medicinska smärtlindringsmetoder [citerat 2016-11-07], http://www.1177.se/Tema/Gravid/Forlossning/Smartlindring-under-forlossningen/Medicinska-smartlindringsmetoder/.
 6. Rooks JP. Labor pain management other than neuraxial: what do we know and where do we go next? Birth 2012;39:318-22.
 7. Klomp T, van Poppel M, Jones L, Lazet J, Di Nisio M, Lagro-Janssen AL. Inhaled analgesia for pain management in labour. Cochrane database of systematic reviews (Online) 2012;9:CD009351.
 8. Abboud TK, Swart F, Zhu J, Donovan MM, Peres Da Silva E, Yakal K. Desflurane analgesia for vaginal delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:259-61.
 9. Arora S, Tunstall M, Ross J. Self-administered mixture of Entonox and isoflurane in labour. Int J Obstet Anesth 1992;1:199-202.
 10. Arthurs GJ, Rosen M. Self-administered intermittent nitrous oxide analgesia for labor. Enhancement of effect with continuous nasal inhalation of 50% nitrous oxide (Entonox). Anaesthesia 1979;34:301-9.
 11. Bergsjo P, Lindbaek E. Comparison between nitrous oxide and methoxyflurane for obstetrical analgesia. Acta Obstet Gynecol Scand 1971;50:285-90.
 12. Carstoniu J, Levytam S, Norman P, Daley D, Katz J, Sandler AN. Nitrous oxide in early labor. Safety and analgesic efficacy assessed by a double-blind, placebo-controlled study. Anesthesiology 1994;80:30-5.
 13. Einarsson S, Stenqvist O, Bengtsson A, Norén H, Bengtson JP. Gas kinetics during nitrous oxide analgesia for labour. Anaesthesia 1996;51:449-52.
 14. Ji X, Qi H, Liu A. Clinical study on labor pain relief using the combined spinal-epidural analgesia and inhaling nitrous oxide. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2002;37:398-401.
 15. Jones PL, Rosen M, Mushin WW, Jones EV. Methoxyflurane and nitrous oxide as obstetric analgesics. I. A comparison by continuous administration. BMJ 1969;3:255-9.
 16. McLeod DD, Ramayya GP, Tunstall ME. Self-administered isoflurane in labour. A comparative study with Entonox. Anaesthesia 1985;40:424-6.
 17. Talebi H, Nourozi A, Jamilian M, Baharfar N, Eghtesadi-Araghi P. Entonox for labor pain: a randomized placebo controlled trial. Pak J Biol Sci 2009;12:1217-21.
 18. Wang B, Zhang X, Wei L. [Application of nitrous oxide in labor analgesia]. Zhonghua fu chan ke za zhi 1994;29:330-1, 380-1.
 19. Chia YT, Arulkumaran S, Chua S, Ratnam SS. Effectiveness of transcutaneous electric nerve stimulator for pain relief in labour. Asia-Oceania journal of obstetrics and gynaecology 1990;16:145-51.
 20. McGuinness C, Rosen M. Enflurane as an analgesic in labour. Anaesthesia 1984;39:24-6.
 21. Rezaeipour A, Idenloo F, Khakbazan Z, Kazemnejad A. The effects of Entonox on implication of painless labor and delivery satisfaction rate among pregnant women. HAYAT 2008;13:45-58.
 22. Wee MYK, Hasan MA, Thomas TA. Isoflurane in labour. Anaesthesia 1993;48:369-72.
 23. Yeo ST, Holdcroft A, Yentis SM, Stewart A, Bassett P. Analgesia with sevoflurane during labour: ii. Sevoflurane compared with Entonox for labour analgesia. Br J Anaesth 2007;98:110-5.
 24. Rosen M, Mushin WW, Jones PL, Jones EV. Field trial of methoxyflurane, nitrous oxide, and trichloroethylene as obstetric analgesics. BMJ 1969;3:263-7.
 25. Arthurs GJ, Rosen M. Acceptability of continuous nasal nitrous oxide during labour - A field trial in six maternity hospitals. Anaesthesia 1981;36:384-8.
 26. Volmanen P, Akural E, Raudaskoski T, Ohtonen P, Alahuhta S. Comparison of remifentanil and nitrous oxide in labour analgesia. Acta Anaesthesiol Scand 2005;49:453-8.
 27. Su F, Wei X, Chen X, Hu Z, Xu H. [Clinical study on efficacy and safety of labor analgesia with inhalation of nitrous oxide in oxygen]. Zhonghua fu chan ke za zhi 2002;37:584-7.
 28. Rosen MA. Nitrous oxide for relief of labor pain: A systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002;186:S110-6.
 29. Likis FE, Andrews JC, Collins MR, Lewis RM, Seroogy JJ, Starr SA, et al. Nitrous oxide for the management of labor pain: A systematic review. Anesth Analg 2014;118:153-67.
 30. Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, et al. Pain management for women in labour: an overview of systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;3:CD009234.
 31. Schnabel A, Hahn N, Broscheit J, Muellenbach RM, Rieger L, Roewer N, et al. Remifentanil for labour analgesia: a meta-analysis of randomised controlled trials. Eur J Anaesthesiol 2012;29:177-85.
 32. Harrison RF, Shore M, Woods T, Mathews G, Gardiner J, Unwin A. A comparative study of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), entonox, pethidine + promazine and lumbar epidural for pain relief in labor. Acta Obstet Gynecol Scand 1987;66:9-14.
 33. Holdcroft A, Morgan M. An assessment of the analgesic effect in labour of pethidine and 50 per cent nitrous oxide in oxygen (Entonox). J Obstet Gynaecol Br Commonw 1974;81:603-7.
 34. Pita CP, Pazmino S, Vallejo M, Salazar-Pousada D, Hidalgo L, Perez-Lopez FR, et al. Inhaled intrapartum analgesia using a 50-50 %mixture of nitrous oxide-oxygen in a low-income hospital setting. Arch Gynecol Obstet 2012;286:627-31.
 35. Agah G, Baghani R, Tabaraei Y. [Comparison of continuous and intermittent inhalation methods of entonox on labor pain: A randomized clinical trial]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2014;24:86-93.
 36. Arnal D, Serrano ML, Corral EM, Garcia del Valle S. [Intravenous remifentanyl for labor analgesia]. Rev Esp Anestesiol Reanim 2009;56:222-31.
 37. Bergeret S, Loffredo P, Bosson JL, Palot M, Seebacher J, Benhamou D, et al. [Prospective national survey on alternatives to obstetrical peridural analgesia]. Ann Fr Anesth Reanim 2000;19:530-9.
 38. Likis FE, Andrews JC, Collins MR, Lewis RM, Seroogy JJ, Starr SA, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews No 67. In: Nitrous Oxide for the Management of Labor Pain. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2012. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK100802/.
 39. Pasha H, Basirat Z, Hajahmadi M, Bakhtiari A, Faramarzi M, Salmalian H. Maternal expectations and experiences of labor analgesia with nitrous oxide. Iranian Red Crescent Medical Journal 2012;14:792-7.
 40. Agah J, Baghani R, Safiabadi Tali SH, Tabarraei Y. Effects of continuous use of Entonox in comparison with intermittent method on obstetric outcomes: a randomized clinical trial. J Pregnancy 2014;2014:245907.
 41. Agah J, Baghani R, Tabaraei Y, Rad A. Maternal side-effects of continuous vs. Intermittent method of entonox during labor: A randomized clinical trial. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2016;15:641-6.
 42. Mobaraki N, Yousefian M, Seifi S, Sakaki M. A randomized controlled trial comparing use of enthonox with pethidine for pain relief in primigravid women during the active phase of labor. Anesthesiology and Pain Medicine 2016;6:e37420.
 43. Teimoori B, Sakhavar N, Mirteimoori M, Narouie B. Nitrous oxide versus pethidine with promethasine for reducing labor pain. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2011;5:2013-7.
 44. Varposhti MR, Ahmadi N, Masoodifar M, Shahshahan Z, Tabatabaie MH. Comparison of remifentanil: Entonox with Entonox alone in labor analgesia. Adv Biomed Res 2013;2:87.
 45. Ranta P, Jouppila P, Spalding M, Kangas-Saarela T, Hollmen A, Jouppila R. Parturients' assessment of water blocks, pethidine, nitrous oxide, paracervical and epidural blocks in labour. Int J Obstet Anesth 1994;3:193-8.
 46. Dahlgren BE. Influence of methoxyflurane nitrous oxide analgesia during childbirth on renal and hepatic function. Br J Anaesth 1977;49:1271-7.
 47. Deckardt R, Fembacher PM, Schneider KT, Graeff H. Maternal arterial oxygen saturation during labor and delivery: pain-dependent alterations and effects on the newborn. Obstet Gynecol 1987;70:21-5.
 48. Feng X, Yang J, Cao S, Yi J, Ji S, Bai Y, et al. Patient-controlled epidural analgesia is superior to nitrous oxide inhalation in controlling childbirth pain. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2016;9:13122-6.
 49. Bobb LE, Farber MK, McGovern C, Camann W. Does nitrous oxide labor analgesia influence the pattern of neuraxial analgesia usage? An impact study at an academic medical center. J Clin Anesthesia 2016;35:54-7.
 50. Arfeen Z, Armstrong PJ, Whitfield A. The effects of Entonox and epidural analgesia on arterial oxygen saturation of women in labour. Anaesthesia 1994;49:32-4.
 51. Stirk P, Staines J, Brown DW. Maternal diamorphine administration during labour: the effect on neonate admissions to NNU. Journal of Neonatal Nursing 2002;8:56-7.
 52. Westling F, Milsom I, Zetterstrom H, Ekstrom-Jodal B. Effects of nitrous oxide/oxygen inhalation on the maternal circulation during vaginal delivery. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1992;36:175-181.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-03-16
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201703

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Martin Norman och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Sidan publicerad