Kan livmoderhalsens längd förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Förlossning som sker för tidigt, så kallad förtidsbörd, kan leda till ökad sjuklighet och dödlighet för barnet. Om man kan förhindra förtidsbörd hos kvinnor med risk för att föda för tidigt kan risken för barnet minska.

En av riskfaktorerna för förtidsbörd kan vara att kvinnans livmoderhals är kortare än normalt. Att mäta längden på livmoderhalsen (cervixlängdmätning) skulle kunna vara en metod att identifiera kvinnor som inte har symtom på förtidsbörd under graviditet men som ändå föder för tidigt.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan förtidsbörd förutsägas hos kvinnor med låg risk att föda för tidigt genom att mäta livmoderhalsens längd?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt från 2010 och en amerikansk studie med sekundäranalys från 2013.

Resultatet från den amerikanska studien visade att förekomsten av kort livmoderhals är låg hos kvinnor i lågriskpopulationen. Därför är antalet kvinnor som behöver screenas för att identifiera ett fall av förtidsbörd stort, och nyttan därmed osäker.

I den systematiska översikten ingick en finsk kohortstudie som var den enda studien från Norden. Resultatet från studien antyder att det är mycket ovanligare med kvinnor som har kort livmoderhals i Finland (0,35 procent för cervixlängden ≤25 mm) jämfört med t ex USA (10 procent för cervixlängden ≤25 mm). Detta resultat tyder på att frekvensen av kort livmoderhals kan variera mellan kvinnor i olika populationer. Fler skandinaviska studier av hög kvalitet som undersöker kvinnor med låg risk behövs dock.

Den systematiska översikten inkluderar kvinnor från både lågrisk-och högriskgruppen. Trots att författarna anger att flera av de ingående studierna i översikten hade metodologiska problem och metaanalysen tyder på låg känslighet, drar de ändå slutsatsen att transvaginal ultraljudsmätning av livmoderhalsen kan vara användbar för att identifiera kvinnor som har en ökad risk för förtidsbörd.

SBU har kommenterat en systematisk översikt från The Cochrane collaboration angående progesteron för att förhindra för tidig förlossning (SBU. Progesteronbehandling för att förhindra för tidig förlossning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU Kommenterar nr 2014_02.)

Läs den här

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-02-03.

Identifierad litteratur

Studie med sekundäranalys

Facco FL, Simhan HN. Short ultrasonographic cervical length in women with low-risk obstetric history. Obstet Gynecol 2013;122:858-62.

Kohortstudie

Taipale P, Hiilesmaa V. Sonographic measurement of uterine cervix at 18-22 weeks' gestation and the risk of preterm delivery. Obstet Gynecol 1998;92:902-7.

Systematisk översikt

Domin CM, Smith EJ, Terplan M. Transvaginal ultrasonographic measurement of cervical length as a predictor of preterm birth: a systematic review with meta-analysis. Ultrasound Q 2010;26:241-8.


Frågeställare

Specialistläkare, Stockholm

Datum

2014-06-13

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare 

Anh Thu Nguyen Hoang

Granskare

Bo Jacobsson, professor/överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Göran Bertilsson

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2014-06-13
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/cervixlangdmatning
Sidan publicerad