Kolhydratintag inför bilddiagnostik

Vid positronemissionstomografi (PET) tillförs kroppen små mängder av till exempel fluorodeoxyglukos (FDG), för att mäta cellernas ämnesomsättning. Tumörceller och inflammatoriska celler behöver mer glukos än friska celler vilket gör att en större mängd FDG tas upp i dessa celler. På så sätt kan tumörer eller inflammation upptäckas med PET. Vid undersökning av till exempel hjärtmuskeln är det önskvärt att begränsa det fysiologiska upptaget av FDG för att undvika att abnormiteter missas eller att normalt upptag misstolkas som förändringar.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier som stödjer kostrådet att begränsa kolhydratintaget inför undersökning med positronemissionstomografi kombinerat med datortomografi (PET/DT)?

Frågeställare: Dietist, Skånes landsting

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat två systematiska översikter från år 2018 respektive år 2016 som utvärderade om kostrestriktioner inför undersökning med PET eller PET/DT påverkar det fysiologiska upptaget av 18F-fluorodeoxyglukos vid diagnostik av hjärtsarkoidos (inflammation i hjärtat). Översikterna är mestadels baserade på kohort- eller fall–kontrollstudier.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-01-15
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201901
Diarienr: SBU 2018/639
https://www.sbu.se/ut201901

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson, Sara Fundell och Jenny Stenman vid SBU.

Sidan publicerad