Kirurgi eller behandling med radioaktivt jod vid hypertyreos

Hypertyreos medför att kroppen får en för hög ämnesomsättning. Sjukdomen brukar delas upp i olika tillstånd Graves sjukdom (autoimmun hypertyreos), toxisk knölstruma och toxiskt adenom. Nästan hälften av de som får autoimmun hypertyreos, det vill säga Graves sjukdom, får även besvär med ögonen. Detta beror på att sjukdomen drabbar ögonhålans vävnader vilket kallas endokrin oftalmopati, eller Graves oftalmopati. Vid hypertyreos finns tre möjliga behandlingsalternativ, läkemedel (tyreostatika), operation (tyreoidektomi) eller behandling med radioaktivt jod.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka studier finns som jämför operation med radioaktivt jod för patienter med hypertyreos?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat 11 systematiska översikter, varav två även är nätverksmetaanalyser, en riktlinje och tre hälsoekonomiska studier som helt eller delvis belyser frågeställningen. Vi har även sökt efter studier publicerade efter sista sökdatum i den nyaste översikten, och då identifierat fyra observationsstudier och en studie av kvalitativ forskningsmetodik.
Sammantaget visar de systematiska översikterna att underlaget i form av primärstudier är sparsamt och att det finns behov av ytterligare forskning. I fyra av översikterna drar författarna slutsatsen att kirurgi troligen minskar risken för Graves oftalmopati jämfört med radioaktivt jod.

Två av de hälsoekonomiska studierna som gjorts i USA fann att kirurgi är det mest kostnadseffektiva alternativet. Dock visar den studie som gjorts utifrån en brittisk kontext, vilken generellt kan bedömas som mer överförbar till en svensk kontext, att radioaktivt jod är effektivare och kostar mindre i jämförelse med kirurgisk terapi.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2018-08-17
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201824

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Christel Hellberg och Emin Hoxha Ekström.

Sidan publicerad