Effekt av preoperativt intag av oxikodon och paracetamol på postoperativ smärta

Smärtlindrande läkemedel före operation kan ges i syfte att lindra efterföljande postoperativ smärta.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det evidens för att intag av oxikodon kombinerat med paracetamol före operation lindrar postoperativ smärta bättre än enbart postoperativ smärtbehandling?

Frågeställare: Sjuksköterska, Stockholms läns landsting

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon primärstudie eller systematisk översikt som har studerat om preoperativt intag av oxikodon kombinerat med paracetamol, som tillägg till postoperativ smärtlindring, lindrar postoperativ smärta bättre än enbart postoperativ smärtlindring.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-01-30
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201903
Diarienr: SBU 2018/280
https://www.sbu.se/ut201903

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Helena Domeij (projektledare), Sally Saad (informatiker), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Läkemedel mot smärta efter operation

Före operation ges ibland läkemedel i syfte att lindra eventuell smärta efter ingreppet. Flera läkemedel används i olika kombinationer och med olika administreringssätt, till exempel paracetamol och olika inflammationsdämpande så kallade ”icke-steroider” (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID).

Läs mer
Sidan publicerad