Behandling av trokanterbursit, ”great trochanter pain syndrome” (GTPS), med lokal kortisoninjektion

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Den kliniska diagnosen ”great trochanter pain syndrome” (GTPS) karakteriseras av smärta och palpationsömhet i anslutning till höftens stora trokanter (trochanter major). Tillståndet benämndes tidigare trokanterbursit. Höftens stora trokanter är ett utskott på lårbenets övre del och kan kännas under huden på utsidan av höften. GTPS kan ha stor påverkan på patientens vardagsliv och livskvalitet och är en vanlig orsak till att patienter söker vård i primärvården. Patienterna erbjuds inte sällan en lokal injektion av kortison. Men hur vårdpersonal ska behandla GTPS på ett optimalt sätt är väsentligen oklart.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns evidens för behandling av trokanterbursit, ”great trochanter pain syndrome”, med lokal kortisoninjektion?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat två studier som har utvärderat effekten av lokal kortisoninjektion vid GTPS. Den ena är en randomiserad studie och den andra är en kvasirandomiserad studie där en grupp behandlade patienter jämfördes med en grupp icke behandlade patienter (en jämförelsegrupp). Författarna i studierna drog slutsatsen att en lokal kortisoninjektion i ett kortare perspektiv (upp till 3 månader) minskar besvären av GTPS. På längre sikt (12–15 månader) var resultaten däremot sämre för kortisoninjektioner än utan behandling i den ena studien och lika i den andra. Studierna rapporterade att det uppstod en initial, övergående irritation vid insticksstället hos de patienter som behandlades med kortison. Författarna noterade inga allvarliga biverkningar under studietiden. Uppgifter om biverkningar efter längre tid saknas i studierna. Två olika kortisonpreparat och olika lokalbedövningsmedel användes i studierna.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Reid D. The management of greater trochanteric pain syndrome: A systematic literature review. J Orthop 2016;13:15-28.
  2. Segal NA, Felson DT, Torner JC, Zhu Y, Curtis JR, Niu J, et al. Greater trochanteric pain syndrome: epidemiology and associated factors. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:988-92.
  3. Rompe J, Segal N, Cacchio A, Furia J, Morral A, Maffulli N. Home training, local corticosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanter pain syndrome. In: The American journal of sports medicine; 2009. p 1981-90.
  4. Brinks A, Rijn R, Willemsen S, Bohnen A, Verhaar J, Koes B, et al. Corticosteroid injections for greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial in primary care. In: Annals of family medicine; 2011. p 226-34.
  5. Mellor R, Grimaldi A, Wajswelner H, Hodges P, Abbott JH, Bennell K, et al. Exercise and load modification versus corticosteroid injection versus 'wait and see' for persistent gluteus medius/minimus tendinopathy (the LEAP trial): a protocol for a randomised clinical trial. BMC Musculoskelet Disord 2016;17:196.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-04-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201704

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Claes Lennmarken och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad