Akut sedering av barn och unga med våldsamt beteende inom psykiatrin

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Akut sedering, det vill säga att man ger läkemedel med lugnande effekt vid en akut situation, kan vara nödvändig för patientens eller personalens säkerhet när andra lugnande metoder är olämpliga eller inte fungerar. En viktig fråga är om det finns evidensbaserade riktlinjer för akut sedering av barn och unga med våldsamt eller aggressivt beteende.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns evidensbaserade riktlinjer för akut sedering av barn och unga med våldsamt beteende inom psykiatrin?

Sammanfattning SBU:s uppysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat riktlinjer från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) från år 2015 samt två systematiska översikter från år 2010 och år 2013. Riktlinjerna från NICE är enbart konsensusbaserade då inga randomiserade kontrollerade studier uppfyllde översiktens kriterier. Författarna till de systematiska översikterna skriver att fler studier behövs för att utveckla riktlinjer för säker och effektiv läkemedelsbehandling.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Kim M, Hennes H. Prehospital Evaluation and Management of Violent or Agitated Children. Clinical Pediatric Emergency Medicine 2007;8:248-252.
  2. Hilt RJ, Woodward TA. Agitation treatment for pediatric emergency patients. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2008;47:132-138.
  3. Sorrentino A. Chemical restraints for the agitated, violent, or psychotic pediatric patient in the emergency department: controversies and recommendations. Curr Opin Pediatr 2004;16:201-5.
  4. Violence and Aggression: Short-Term Management in Mental Health, Health and Community Settings: Updated edition. National Collaborating Centre for Mental Health. National Institute for Health and Care Excellence. London, The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists; 2015.
  5. Yoshida K, Suzuki T, Uchida H, Mimura M. Absence of evidence that the pro re nata regimen confers benefit: a review of the studies. Int Clin Psychopharmacol 2013;28:228-37.
  6. Deshmukh P, Kulkarni G, Barzman D. Recommendations for pharmacological management of inpatient aggression in children and adolescents. Psychiatry 2010;7:32-40.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2017-03-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201702

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad