Prislista SBU-rapporter

Beställa en publikation? Ring vår kundtjänst på tel 08-779 96 85 eller skicka e-post till sbu@strd.se. De rapporter som inte finns med i listan nedan är enbart tillgängliga via vår webbplats.

Rabatter: Bokhandlare 35 % (vid beställning av fler än 10 ex), Studerande 25 %, Pensionärer 25 %.

TitelNrPris
Välfärdsteknik – kartläggning av sammanställd forskning om digitala verktyg som social stimulans för äldre med eller vid risk för psykisk ohälsa 268 150 kr + moms & frakt
Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn 265 150 kr + moms & frakt
Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård 264 150 kr + moms & frakt
Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden 263 150 kr + moms & frakt
Behandling av armfraktur hos äldre 262 200 kr + moms & frakt
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – Exponering för kemiska ämnen 261 200 kr + moms & frakt
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården 260 150 kr + moms & frakt
Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation 259 150 kr + moms & frakt
Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och Fetala alkohol­spektrumstörningar (FASD) – tillstånd och insatser 258 200 kr + moms & frakt
Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 257 Endast frakt
Värdering av effektivitet i klinisk vardag – Statistiska strategier för att hantera skillnader i behandlingseffektivitet mellan randomiserade kliniska prövningar och praktik 256 150 kr + moms & frakt
Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld 255 150 kr + moms & frakt
Traumatic shaking 255E 150 kr + moms & frakt
Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande 254 150 kr + moms & frakt
Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär 253 150 kr + moms & frakt
Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård 252 150 kr + moms & frakt
Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat 251 150 kr + moms & frakt
Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning 250 150 kr + moms & frakt
Analsfinkterskador vid förlossning 249 150 kr + moms & frakt
Behandling av hetsätningsstörning 248 150 kr + moms & frakt
Fosterdiagnostik med Next-generation sequencing (NGS) 247 150 kr + moms & frakt
Fosterdiagnostik med mikroarray för utökad analys av kromosomer 246 150 kr + moms & frakt
Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke 245 200 kr + moms & frakt
Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga 243 200 kr + moms & frakt
Instrument för bedömning av suicidrisk 242 150 kr + moms & frakt
Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök 241 150 kr + moms & frakt
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom 240 200 kr + mom & frakt
Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer 235 150 kr + moms & frakt
Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke 234 150 kr + moms & frakt
Behandling av depression hos äldre 233 200 kr + moms & frakt
Nytta risk och med läkemedel för äldre 229 150 kr + moms & frakt
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdom i ryggen (2014) 227 200 kr + moms & frakt
Svårläkta sår hos äldre – Prevention och behandling (2014) 226 200 kr + moms & frakt
Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser (2104) 225 200 kr + moms & frakt
Arbetsmiljös betydelse för depressionstillstånd (2014) 223 250 kr + moms & frakt
Tidig upptäckt av symtomgivande cancer (2014) 222 200 kr + moms & frakt
Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus (2013) 221 200 kr + moms & frakt
Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre (2013) 219 200 kr + moms & frakt
Mat vid fetma (2013) 218 250 kr + moms & frakt
ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet (2013) 217 250 kr + moms & frakt
Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar (2013) 216 200 kr + moms & frakt
Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet (2013) 215 250 kr + moms & frakt
Skattning av njurfunktion (2013) 214 250 kr + moms & frakt
Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation (2012) 213 250 kr + moms & frakt
Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom (2012) 212 250 kr + moms & frakt
Implementeringsstöd för psykiatriska evidens i primärvården (2012) 211 150 kr + moms & frakt
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar – nacken och övre rörelseapparaten (2012) 210 250 kr + moms & frakt
Godartad prostataförstoring med avflödeshinder (2011) 209 200 kr + moms & frakt
Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn (2011) 207 200 kr + moms & frakt
Blödande magsår (2011) 206 200 kr + moms & frakt
Volym och resultat (2011) 205 125 kr + moms & frakt
För rapporter från 2010 och bakåt fakturerar vi enbart portokostnaden
Tandförluster (2010) 204 Endast frakt
Rotfyllning (2010) 203 Endast frakt
Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (2010) 202 Endast frakt
Mat vid diabetes (2010) 201 Endast frakt
Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp (2010) 200 Endast frakt
Behandling av sömnbesvär hos vuxna (2010) 199 Endast frakt
Rehabilitering vid långvarig smärta (2010) 198 Endast frakt
Triage och flödesprocesser på akutmottagningen (2010) 197 Endast frakt
Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes (2009) 196 Endast frakt
Patientutbildning vid diabetes (2009) 195 Endast frakt
Egna mätningar av blodglukos vid diabetes utan insulinbehandling (2009) 194 Endast frakt
Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? (2009) 193 Endast frakt
Vacciner till barn – skyddseffekt och biverkningar (2009) 191 Endast frakt
Öppenvinkelglaukom (grön starr) – diagnostik, uppföljning och behandling (2008) 190 Endast frakt
Rörbehandling vid inflammation i mellanörat (2008) 189 Endast frakt
Karies – diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling (2007) 188 Endast frakt
Benartärsjukdom – diagnostik och behandling (2007) 187 Endast frakt
Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression (2007) 186 Endast frakt
Dyspepsi och reflux (2007) 185 Endast frakt
Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling (2007), Engelsk rapport 184E Endast frakt
Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter (2007) 183 Endast frakt
Metoder för tidig fosterdiagnostik (2006) 182 Endast frakt
Metoder för att främja fysisk aktivitet (2007) 181 Endast frakt
Hjärnskakning – övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång? (uppdatering), (2006) 180 Endast frakt
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv (2005) 176 Endast frakt
Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas? (2005) 175 Endast frakt
Förebyggande åtgärder mot fetma (2004) 173 Endast frakt
Demenssjukdomar, Engelsk rapport (2008), tre volymer 172 Endast frakt
Behandling av ångestsyndrom (2005), två volymer 171/1+2 Endast frakt
Måttligt förhöjt blodtryck (uppdatering) (2007) 170U Endast frakt
Kronisk parodontit – prevention, diagnostik och behandling (2004) 169 Endast frakt
Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis (2003) 167 Endast frakt
Behandling av depressionssjukdomar (2004), tre volymer 166/1+2 Endast frakt
Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling (2003), två volymer 165/1+2 Endast frakt
Hörapparat för vuxna – nytta och kostnader (2003) 164 Endast frakt
Strålbehandling vid cancer (2003) två volymer 162/1+2 Endast frakt