Upprepad kirurgi jämfört med primär kirurgi vid endometrios

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För överväganden kring forskning och forskningsmetodik inom endometrios, se rapporten SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Kapitel 15 (rad B17b)

Vad finns?

Tillståndet har ett otillräckligt vetenskapligt underlag men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios 2018 för mer information samt rekommendation. Läs riktlinjerna 

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 277. ISBN 978-91-88437-19-8.  Mer om översikten 

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen även från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Läs riktlinjerna (rad B17b)

För endometrios har James Lind Alliance (JLA) gjort en prioritering av forskningsbehov med hjälp av brukare och kliniker, för mer information se JLA hemsida 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här