Transvaginalt ultraljud för diagnostik av djup endometrios avseende flertal olika lokalisationer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Evidens saknas för diagnostik av ett antal lokalisationer av djup endometrios. Se kapitel 4 samt bilaga 7 för mer information 

För överväganden kring forskning och forskningsmetodik inom endometrios, se rapporten SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Kapitel 15 

Vad finns?

För ett eller flera lokalisationer finns minst begränsat vetenskapligt underlag för diagnostik med transvaginalt ultraljud se den systematiska översikten kapitel 4 

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 277. ISBN 978-91-88437-19-8. Mer om översikten 

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen även från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Läs riktlinjerna (rad D2)

För endometrios har James Lind Alliance (JLA) gjort en prioritering av forskningsbehov med hjälp av brukare och kliniker, för mer information se JLA hemsida 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här