Tilläggsbehandling med akupunktur vid endometrios och långvarig smärta

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För överväganden kring forskning och forskningsmetodik inom endometrios, se rapporten: SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

Vad finns?

Tillståndet har ett otillräckligt vetenskapligt underlag men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios 2018 för mer information samt rekommendation. Läs riktlinjerna, rad B31 

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios 2018. Läs riktlinjerna (rad B31)

För endometrios har James Lind Alliance (JLA) gjort en inventering och prioritering av forskningsbehov, för mer information se JLA hemsida

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här