Registrering i register av grad-2 bristning, vilken behandling som getts, eventuella komplikationer samt övriga relevanta utfall på kvinnan

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen ville se vad registerforskning kring grad 2-bristningar kunde tillföra behandlingen på sikt. Här trodde deltagarna att register skulle leda till bättre behandling genom att man skulle kunna följa vilka olika metoder som används och hur utfallet för kvinnor med grad 2-bristningar blir på sikt. I diskussionen lyftes att registerforskning också skulle kunna bidra till att förändra attityden kring grad 2-bristningar. Om forskning kan visa att register har en betydelse kan det medföra att det skjuts till resurser för detta. Det framhölls att vissa kliniker redan registrerar grad 2-bristningar i bristningsregistret, men att det kan upplevas som tidskrävande och att det därför är viktigt att studera registrets nytta utifrån de resurser det tar att lägga in data. I en resursbegränsad vård är det viktigt att forskningen även belyser vad som ska registreras, hur de patientrapporterade utfallen ska registreras in samt hur man kan undvika administrativt dubbelarbete. Gruppen tog även upp vikten av att kliniker, men även personalen själva, ska kunna använda sig av registren för att få en uppföljning av utfallet för ”sina” patienter.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: