Kort rådgivning jämfört med endast bedömning vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) avseende antal dagar med spelande och andel som tillfrisknar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Två studier fann att de belopp som satsats på spel de senaste 30 dagarna minskade över tid men utan skillnad mellan några av grupperna. Kort rådgivning har därmed ingen kliniskt relevant effekt på total spelinsats de senaste 30 dagarna jämfört med kontrollåtgärd. Det vetenskapliga stödet är begränsat.

Studierna fann även att spelbeteendet mätt med skalan ASI-G förbättrades över tid men utan skillnad mellan grupperna. Kort rådgivning har därmed ingen kliniskt relevant effekt på spelbeteende mätt som ASI-G jämfört med kontrollåtgärd. Det vetenskapliga stödet är begränsat. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här