Gestagen jämfört med placebo/ingen behandling för kvinnor med endometrios som endast genomgått bilddiagnostik eller kirurgisk diagnostik före hormonbehandling avseende smärta (mens- eller samlagssmärtor), framtida fertilitet (levande fött barn, graviditeter), livskvalitet, progression av sjukdom, funktion, negativa effekter (biverkningar)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För överväganden kring forskning och forskningsmetodik inom endometrios, se rapporten SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Kapitel 15 

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård vid endometrios 2018 för mer information samt rekommendation. Läs riktlinjerna, (rad B9)  

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 277. ISBN 978-91-88437-19-8. Mer om översikten 

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen även från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios 2018. Läs riktlinjerna 

För endometrios har James Lind Alliance (JLA) gjort en prioritering av forskningsbehov med hjälp av brukare och kliniker, för mer information se JLA hemsida 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här