Feminiserande kroppsmodifiering vid könsdysfori hos ungdomar med tilldelat manligt födelsekön (Uppdatering pågår)

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Enligt Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd ”God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd” saknas vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet i Sverige om effekten av feminiserande kroppsmodifiering. Internationella riktlinjer rekommenderar inte heller explicit sådana åtgärder. Därför bedömer Socialstyrelsen att det saknas grund för att rekommendera feminiserande kroppsmodifiering. Läs kunskapsstödet

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd publicerat år 2015:

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här