Vård vid sexuellt våld

Regeringen har gett Socialstyrelsen och SBU i uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Uppdraget till SBU består av att bistå Socialstyrelsen med kunskapsunderlag avseende vård av personer som utsatts för sexuellt våld.

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2024 Diarienr: SBU 2022/606

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera relevanta psykologiska och psykosociala behandlingar för personer som utsatts för sexuellt våld. Barn och personer med kognitiv nedsättning kommer särskilt att beaktas.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Filip Arnberg, docent, leg psykolog
  • Ulrik Kihlbom, professor i medicinsk etik
  • Charlotta Löfgren, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi
  • Gisela Priebe, professor, leg psykolog
  • Mikaela Starke, professor i socialt arbete

Från SBU

  • Gunilla Fahlström, projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Jonas Bergström, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad