Förstärkta familjehem

SBU ska ta fram ett kunskapsunderlag avseende de arbetssätt och metoder som används inom ramen för kvalificerade familjehemsinsatser. SBU ska vidare analysera och beskriva vilka komponenter som ingår i de olika insatserna och, i den mån det finns vetenskapligt underlag med tillräckligt hög tillförlitlighet, hur de olika komponenterna påverkat resultaten av de kvalificerade familjehemsinsatserna.

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2026 Diarienr: SBU 2023/425

Bakgrund

SBU och Socialstyrelsen har genom regeringsbeslut 2023-04-13 fått i uppdrag att öka kunskapen om förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer samt att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Syfte

SBU ska ta fram ett kunskapsunderlag avseende de arbetssätt och metoder som används inom ramen för kvalificerade familjehemsinsatser. SBU ska vidare analysera och beskriva vilka komponenter som ingår i de olika insatserna och, i den mån det finns vetenskapligt underlag med tillräckligt hög tillförlitlighet, hur de olika komponenterna påverkat resultaten av de kvalificerade familjehemsinsatserna. I Socialstyrelsens del av uppdraget ingår att kartlägga användningen av förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer i Sverige och undersöka hur förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer upplever insatsen. Socialstyrelsen ska även utifrån kunskapsunderlagen skapa och genomföra kunskapsstödjande insatser, stöd och aktiviteter kring förstärkt familjehemsvård. SBU och Socialstyrelsen ska vidare beskriva vilka förutsättningar som behöver finnas för att möjliggöra fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Martin Bergström, docent och universitetslektor, socionom, Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Hilma Forsman, fil dr och universitetslektor, socionom, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
  • Judith Lind, fil dr och universitetslektor, Institutionen för Tema (Tema Barn), Linköpings universitet
  • Anna-Karin Åkerman, fil dr och universitetslektor, leg psykolog och leg psykoterapeut, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Från SBU

  • Annicka Hedman, projektledare
  • Uliana Hellberg, biträdande projektledare
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Sofia Træneus, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad