Alternativa metoder till tvångsåtgärder

SBU har genom regeringsbeslut 2023-06-22 fått i uppdrag att genomföra kunskapssammanställningar om alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården, den rättspsykiatriska vården och den statliga institutionsvården.

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2025 Diarienr: SBU 2023/1016

Syfte

SBU kommer att genomföra kunskapssammanställningar inom området med syfte att utveckla kunskapen om alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder och stödja berörda aktörer. Uppdraget utgår från resultaten från en tidigare förstudie. I förstudien lyfte SBU fram bristande kunskapsunderlag om konsekvenser av olika tvångsåtgärder och alternativ till dessa för barn och unga i institutionsvård, samt samband mellan minskad användning av avskiljning, fastspänning och förekomst av andra tvångsåtgärder. Vid genomförandet av uppdraget ska SBU föra dialog med och inhämta kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter, särskilt Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS), regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), professionsföreningar, patient-, brukar- och anhörigorganisationer samt organisationer som företräder barn och unga. SBU ska vidare beskriva eventuella behov av fortsatta utvecklingsinsatser inom området och föreslå hur SBU kan stödja ett sådant utvecklingsarbete.

Projektgrupp

Sakkunniga

Maria Andersson Vogel, fil dr i socialt arbete, forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 

Sofia Enell, docent i socialt arbete, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet 

Sebastian Gabrielsson, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, biträdande professor, docent i omvårdnad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet 

Astrid Moell, leg. läkare, barn- och ungdomspsykiater, BUP Heldygnsvård, Region Stockholm; Doktorand vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet


Från SBU

  • Uliana Hellberg, projektledare
  • Elizabeth Åhsberg, biträdande projektledare
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Elin Malmer, projektadministratör
Sidan uppdaterad