SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst för hälso- och sjukvård samt socialtjänst ger snabba svar på avgränsade frågor. Upplysningstjänsten är främst till för de som behöver ett beslutsunderlag – personer i ledande befattning, verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga – och deras rådgivare och utredare. Syftet är att ge kunskapsunderlag för strategiska beslut. Som regel svarar vi inom tre månader, men vi försöker också tillmötesgå behov av snabbt svar om frågan är mer akut, angelägen eller av stort allmänintresse.

Svaren utformas av SBU:s kansli, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Vi följer i stort SBU:s gängse metod för urval av litteratur, men granskningen är begränsad. Vi har olika svarstyper. Oftast redovisas sökstrategi, urval av studier och en sammanfattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med referenser eller hjälper till med en sökstrategi

stegen i projektprocessen för SBU:s upplysningstjänst