Bästa strategi för trombosprofylax för buk- och bäckenopererade vuxna patienter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vid större kirurgiska ingrepp ökar risken för blodproppar i benen (djup ventrombos, DVT) och lungorna (lungemboli). För att förhindra uppkomst av blodproppar kan patienten få förebyggande behandling (trombosprofylax) såsom lågmolekylärt heparin (LMH), graderade kompressionsstrumpor (stödstrumpor), kompressionspump och sekventiell pneumatisk kompressionspump.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken är den bästa strategin för trombosprofylax vid operation för buk- och bäckenopererade vuxna patienter; LMH ensamt eller LMH kombinerat med graderade kompressionsstrumpor, kompressionspump eller sekventiell pneumatisk kompressionspump? 

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska översikter och tre randomiserade kontrollerade studier (RCT). Författarna har undersökt kombinationen av heparin och graderade kompressionsstrumpor jämfört med heparin vid bukkirurgi. Vi fann inga studier som direkt utvärderat kombinationer av LMH och/eller kompressionspump eller sekventiell pneumatisk kompressionspump vid buk- och bäckenoperationer.

I översikterna drar författarna slutsatsen att optimal profylax vid tjock- och ändtarmskirurgi är en kombination av graderade kompressionsstrumpor och heparin och att heparin kan bytas ut mot LMH.

I en RCT drog författarna slutsatsen att det inte var någon signifikant skillnad i förekomsten av DVT efter kombinationsbehandling med heparin och kompressionsstrumpor jämfört mot heparin ensamt. I två andra RCT:er drar författarna slutsatsen att en kombination av heparin och graderade kompressionsstrumpor är effektivare än heparin ensamt för att minska förekomsten av DVT efter operation. 

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-02-17.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Borly L, Wille-Jorgensen P, Rasmussen MS. Systematic review of thromboprophylaxis in colorectal surgery - An update. Colorectal Disease 2005;7:122-127.

Wille-Jørgensen P, Rasmussen Morten S, Andersen Betina R, Borly L. Heparins and mechanical methods for thromboprophylaxis in colorectal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2004;Issue 1.

Identifierade randomiserade kontrollerade studier

Rasmussen A, Hansen PT, Lindholt J, Poulsen TD, Toftdahl DB, Gram J, et al. Venous thrombosis after abdominal surgery. A comparison between subcutaneous heparin and antithrombotic stockings, or both. J Med 1988;19:193-201.

Torngren S. Low dose heparin and compression stockings in the prevention of postoperative deep venous thrombosis. Br J Surg 1980;67:482-4.

Wille-Jorgensen P, Thorup J, Fischer A. Heparin with and without graded compression stockings in the prevention of thromboembolic complications of major abdominal surgery: A randomized trial. British Journal of Surgery 1985;72:579-581.


Frågeställare

Vårdutvecklare, Dalarna

Datum

2015-03-12

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-03-18
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/trombosprofylax

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2015-02-17

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley,
Embase via embase, CRD via NHS

Söktermer

PubMed via NLM 17 February 2015

Best strategy for thrombosis prophylaxis in adult abdominal and pelvic surgery patients

 

Search terms

Items found

Population:

 

"General Surgery"[Mesh] OR surgery[Text Word]

2064184

Intervention:

 

("heparin"[MeSH Terms] OR heparin[Text Word])

86986

 

("intermittent pneumatic compression devices"[MeSH Terms] OR Intermittent Pneumatic Compression Devices[Text Word] OR compression[Text Word] )

91776

 

Search "Stockings, Compression"[Mesh]

1000

Combined sets

 

(#1 AND #2 AND (#3 OR #4)

567

Final

 

567

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found

 [TW] = Text Word

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 16 February 2015

Best strategy for thrombosis prophylaxis in adult abdominal and pelvic surgery patients

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

MeSH descriptor: [General Surgery] explode all trees

310

 

MeSH descriptor: [Colorectal Surgery] explode all trees

188

 

MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees

53275

 

MeSH descriptor: [Hernia] explode all trees

1995

 

MeSH descriptor: [Obesity] explode all trees

7715

 

MeSH descriptor: [Gallstones] explode all trees

274

 

MeSH descriptor: [Urology] explode all trees

66

 

MeSH descriptor: [Breast Neoplasms] explode all trees

8878

 

MeSH descriptor: [Colon] explode all trees

1319

 

"surgery":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

75143

Intervention:

 

MeSH descriptor: [Heparin] explode all trees

4172

 

"heparin":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

7948

 

MeSH descriptor: [Intermittent Pneumatic Compression Devices] explode all trees

108

 

Compression:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

4166

Combined sets

 

(#3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9) AND #10

8361

 

#1 OR #2 OR #15

8764

 

(#11 OR #12) AND (#13 OR #14) AND 16

13

Final

 

13 (CDSR 1, CENTRAL 13)

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found

[TI,AB, KW] = Title or abstract or kewword

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

 

 

Embase via embase.com 16 February 2015

Best strategy for thrombosis prophylaxis in adult abdominal and pelvic surgery patients

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

'general surgery'/exp OR 'surgery':ab,ti

1074181

Intervention:

 

'heparin'/exp OR heparin:ab,ti

               149523

 

'intermittent pneumatic compression device'/exp OR 'pneumatic compression':ab,ti

1602

 

'compression stocking'/exp OR compression NEAR/2 stocking OR compression NEAR/2 stockings

2395

Combined sets

 

#1 AND #2 AND (#3 OR #4)

409

Final

Skriv rubrik här...

409

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

:ti:ab = Title or abstract

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

CRD via NHS 16 February 2015

Best strategy for thrombosis prophylaxis in adult abdominal and pelvic surgery patients

 

Search terms

Items found

Intervention:

1.

MeSH DESCRIPTOR Heparin EXPLODE ALL TREES

487

2.

(heparin)

477

3.

MeSH DESCRIPTOR Intermittent Pneumatic Compression Devices EXPLODE ALL TREES

33

4.

(compression)

558

Combined sets

 

(#1 OR #2) AND (#3 OR #4)

54

Final

 

54

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

MeSH = Term from controlled vocabulary

No marks = free text

Sidan publicerad