Rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för snusavvänjning (vareniklin) vid daglig snusning hos vuxna med särskild risk

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för snusavvänjning (vareniklin) vid daglig snusning hos vuxna med särskild risk. Det finns ett underlag för åtgärden för vuxna generellt. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018. Läs riktlinjerna (rad 27)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018. Läs riktlinjerna (rad 27)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här