Avancerad hemsjukvård och hemrehabilitering – Effekter och kostnader

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Rapporten behandlar dels avancerad hemsjukvård definierad som medicinsk vård i hemmet, som alternativ till vård på sjukhus. Jourhavande läkare och vårdpersonal måste vara tillgängliga för hembesök på alla tider, och sjukhusvård finnas i beredskap. Rapporten behandlar också hemrehabilitering i en form som kan förkorta sjukhusvård och ersätta dagvård. Hemrehabilitering kan dock fortsätta även en period därefter och ersätter då närmast rehabilitering i öppen vård.

Palliativ vård vid cancer och andra sjukdomar dominerar men även vård vid lungsjukdom, akut geriatrik och neurologiska åkommor ingår liksom vård av barn. Hemrehabilitering ges till patienter med stroke och efter ortopedisk kirurgi.

Den huvudsakliga frågan har varit om avancerad hemsjukvård och hemrehabilitering är bättre eller billigare än sjukhusbaserad vård.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt avseende effekter och kostnader.

Insamling av primärdata

En inventering av förekomsten av hemsjukvård och hemrehabilitering i landet liksom en analys av kostnader för verksamheterna har gjorts av Spri för SBU 1998.

Utgångspunkt för urval av data; typ av studier som inkluderats
Litteratursökning åren 1965-99. Granskning av referenslistor. Kontrollerade studier, helst randomiserade, metaanalyser och översiktsartiklar som uppfyllt på förhand uppsatta kvalitetskrav inkluderades.

Genomgång av publikationen

Minst två personer har granskat och kvalitetsbedömt litteraturen på varje avsnitt. En lekmannagrupp har lämnat synpunkter på aktuella frågor och problem. Manuskriptet reviderades internt inom projektgruppen och därefter av fyra externa bedömare. Efter ytterligare revisioner gick arbetet till SBU:s expertgrupp och styrelse för ytterligare synpunkter och ändringsförslag.

Rapportens innehåll

Avancerad hemsjukvård bedrivs vid omkring 50 enheter i landet och årligen omhändertas 10–12 000 patienter. Sena stadier av cancer dominerar men en tredjedel av patienterna har kroniska sjukdomar i lungor och cirkulationsorgan.

Totala kostnaderna har beräknats till omkring 580 miljoner kronor. Alla undersökningar som sammanställts i denna rapport gäller vård under kortare tidsperioder. Vid palliativ vård och sjukvård för barn är såväl patienter som anhöriga mer nöjda med hemsjukvård än med vård på sjukhus. För övrigt uppnåddes likvärdiga resultat. Det finns inte säkra hållpunkter för att hemsjukvård skulle medföra vare sig högre eller lägre totala kostnader än andra vårdalternativ. Valfrihet och kvalitet bör därför vara de styrande faktorerna vid planering av avancerad hemsjukvård i nuläget.

I hemrehabilitering omhändertas cirka 5 000 patienter, oftast efter stroke och höftoperation. Årlig kostnad är omkring 44 miljoner kronor. Hemrehabiliteringen ger likvärdiga resultat som alternativa rehabiliteringsformer när det gäller att påverka patientens livskvalitet och förmåga att klara sig själv. Kostnaderna var också jämförbara. Även här bör således valfrihet och lokala förhållanden kunna vara avgörande för hur man bäst organiserar denna vård.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 1999-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 146

Projektgrupp

  • Agneta Andersson
  • Barbro Beck-Friis
  • Mona Britton
  • Per Carlsson
  • Inger Fridegren
  • Carl Johan Fürst
  • Peter Strang
  • Ania Willman

Adjungerad för avsnittet palliativ hemsjukvård

  • Mary Miller, MD
Sidan publicerad