Vår metod

SBU utvärderar metoder framför allt inom hälso- och sjukvården genom att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen på olika områden.

Metodboken beskriver arbetsgången för sådana systematiska utvärderingar. Den används av SBU:s projektgrupper samt även i undervisning på universitets- och högskolenivå.

SBU uppdaterade boken 2014. Som exempel kan nämnas att kapitlen om hälsoekonomi och etik har skrivits om. Etikkapitlet inkluderar även påverkan på miljön som en viktig aspekt.

Här hittar du samtliga kapitel i metodboken samt de granskningsmallar som används av SBU.

Vill du beställa ditt eget exemplar av metodboken?

Beställ andra upplagan i tryckt format genom att mejla bokens artikel­nummer 902-19 samt faktura- och leveransadress till sbu@strd.se, fax 08‑779 96 10, eller ring 08‑779 96 85. Boken kostar 250 kronor plus moms och frakt.

Inledning

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (”health technology assessment”) står för en systematisk utvärdering av det vetenskapliga underlaget för metodernas effekter, risker och kostnader. Det gäller för alla metoder som används vare sig det gäller prevention, diagnostik, behandling eller omvårdnad. Den systematiska översikten av effekter, risker och kostnader ska enligt SBU:s uppdrag kompletteras genom att även väga in etiska och sociala aspekter. Utvärderingen har en bredare ansats och kommer därmed att ta mer hänsyn till de nationella/lokala förhållandena än en systematisk översikt.

Kapitel 1 – Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – inledning

Arbetsprocess

Process för systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag:

Process för systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag

Kapitel 2 – En översikt av stegen i en systematisk utvärdering

Strukturera frågan

 Frågeställningens olika komponenter:

Frågeställningens olika komponenter

Kapitel 3 – Strukturera och avgränsa översiktens frågor

Litteratursökning

Principer för litteratursökning:

Principer för litteratursökning

Kapitel 4 – Litteratursökning

Databaser/webbplatser som innehåller systematiska översikter och HTA-rapporter

 • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
  Innehåller flera deldatabaser, bland andra Cochrane Database of Systematic Reviews, www.thecochranelibrary.com
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  Nationella och regionala HTA-rapporter, www.sbu.se
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  Nationell HTA-organisation (Norge), www.kunnskapssenteret.no
 • National Institute for Health Research Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre
  Nationell HTA-organisation (Storbritannien), www.hta.ac.uk/about
 • Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
  Nationell HTA-organisation (Kanada), www.cadth.ca

MeSH-resurser vid KIB

Karolinska Institutets biblioteks webbplats finns Svensk MeSH som översätter svenska medicinska ord till MeSH-termer.

Granskning

Genomgången av den insamlade litteraturen inleds med en bedömning av studiernas relevans, alltså hur väl de uppfyller de uppställda inklusionskriterierna. Syftet är att sålla bort de studier som är irrelevanta. Endast studier som bedöms vara relevanta går vidare till kvalitetsgranskning.

Kvalitetsgranskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning resultatet för en enskild studie beror av systematiska fel (bias). Granskningsmallar (checklistor) används som stöd för bedömningen. SBU har utvecklat egna granskningsmallar för randomiserade studier, observationsstudier och studier med kvalitativ metodik. För systematiska översikter använder SBU checklistan AMSTAR och för diagnostiska studier QUADAS.

Kapitel 5 – Bedömning av en studies relevans

Kapitel 6 – Kvalitetsgranskning av behandlingsstudier

Kapitel 7 – Kvalitetsgranskning av diagnostiska studier

Kapitel 8 – Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Bilaga 11 – Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Syntes

Vid systematiska utvärderingar gäller det att bedöma vilken intervention som har störst effekt för ett givet tillstånd. Om det finns flera studier som utvärderar en intervention så behöver studieresultaten vägas samman på något sätt. Om sammanvägningen görs med hjälp av statistiska metoder kallas den för metaanalys; om statistiska metoder inte används brukar man tala om narrativa sammanvägningar.

Exempel på metaanalys (”forest plot”):

Exempel på metaanalys (”forest plot”)

Kapitel 9 – Sammanvägning av resultat

Bilaga 10 – Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Evidensgradering

Det sista steget i utvärderingen är att bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. SBU använder GRADE som utvecklats genom ett internationellt samarbete inom GRADE Working Group. I princip bygger GRADE på erfarenheter från andra graderingssystem men med en tydligare fokus på risk–nyttaperspektivet. GRADE:s evidensgradering bygger på en fyrgradig skala från starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag.

SBU har valt att ersätta ordet ”lågt” med ”begränsat” och ”mycket lågt” med ”otillräckligt”, men de innebär i princip samma sak. Skälen till att SBU ändrat ordvalet är att det överensstämmer bättre med SBU:s tidigare nomenklatur och att det ger litet mer vägledning

Kapitel 10 – Evidensgradering

Faktaruta Studiekvalitet, evidensstyrka och slutsatser

SBU förklarar hur evidensgraderingen ska tolkas i arbetsrelaterade frågor

Hälsoekonomi

SBU:s kunskapsunderlag ska leda till mer hälsa per satsad krona. I SBU:s uppdrag ingår därför att utvärdera metoder ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ekonomi har en viktig roll beror på att samhällets resurser är begränsade. Prioriteringar behöver därför göras när det ska bestämmas vilka metoder som resurserna ska läggas på. Ekonomiska utvärderingar, som på ett strukturerat sätt jämför kostnader och effekter för två eller flera alternativ, är ett hjälpmedel för beslutsfattare.

I de ekonomiska avsnitten i SBU:s utvärderingar ingår oftast en systematisk översikt över publicerade studier av metoders kostnadseffektivitet och i vissa fall görs även egna hälsoekonomiska analyser.

För att bedöma kvaliteten på hälsoekonomiska studier använder SBU två olika granskningsmallar; en för modellanalyser och en för empiriska studier.

Kapitel 11 – Hälsoekonomiska utvärderingar

För frågor som rör hälsoekonomi: e-post halsoekonomi@sbu.se

Titta gärna även på filmen om hur hälsoekonomiska utvärderingar kan bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård.