Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Målgrupperna barn/ungdom, äldre och socialtjänst

SBU pekar ut viktiga kunskapsluckor (2017‑05‑31)

SBU har gjort en sammanställning av nästan 2 000 registrerade vetenskapliga kunskapsluckor och analyserat dessa. Rapporten lyfter fram strategiskt viktiga forskningsområden inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

 

Kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom (2017‑03‑28)

Flera kemiska ämnen som används i dagens arbetsliv har klara samband med hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som granskat den samlade epidemiologiska forskningen på området. Resultaten kompletterar det svenska regelverk som redan finns för exponering av dessa ämnen i arbetsmiljön.

 

Ketamin – ett alternativ vid svår depression (2017‑03‑10)

Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. Det visar två översikter som SBU har granskat och kommenterat.

 

Snabbare operation av inflammerad gallblåsa frigör vårdresurser (2016‑12‑16)

Om fler av de patienter med akut gallblåseinflammation som bedöms behöva kirurgi opereras vid det akuta vårdtillfället och inte vid ett senare vårdtillfälle kan man frigöra resurser. Och titthålsoperation medför lägre risk för komplikationer än öppen operation vid akut gallblåseinflammation. Däremot är det inte klart om alla som haft gallstensanfall eller en akut gallblåseinflammation verkligen behöver opereras.

 

Tillstånd med möjlig koppling till alkohol – granskning av symtombild och insatser (2016‑12‑14)

Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, kan drabba barn vars mammor konsumerat alkohol under graviditeten. SBU har granskat vad tillstånden innebär och huruvida det finns en specifik typ av stöd som bör erbjudas vid FASD.

 

Triadens roll vid skakvåld – bättre forskning krävs (2016‑10‑26)

Kombinationen av ögonbottenblödning, subduralblödning (blödning under hårda hjärnhinnan) samt hjärnpåverkan har ofta förekommit vid misstänkta fall av skakvåld. Dessa tre fynd, tillsammans kallade ”triaden”, har kommit att tolkas som en indikation på att barnet har skakats, förutsatt att barnet inte varit med om en trafikolycka eller ett fall från hög höjd. Den omfattande litteraturgenomgång som gjorts av SBU visar dock att det krävs bättre forskning för att bedöma triadens diagnostiska träffsäkerhet.

Arbetsmiljön har betydelse för artros i knä och höft (2016‑09‑01)

Det är vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning. När det gäller artrosbesvär i höft är det vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden position. Att lyfta och bära i arbete visar också samband med högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft.

Ultraljud hittar fler förlossningsskador (2016‑04‑29)

Om vårdpersonalen gör en undersökning med ultraljud direkt efter förlossning kan dolda bristningar i ändtarmens ringmuskel upptäckas i tid. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

Behandling kan minska hetsätning (2016‑04‑26)

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

Nya tester hittar fler kromosomavvikelser hos foster (2016‑02‑16)

SBU har granskat två nya metoder för att hitta kromosomavvikelser hos foster: Mikroarray och Next-generation sequencing, NGS. Båda metoderna kan hitta fler avvikelser än tidigare test, men endast mikroarray är dokumenterat tillförlitlig

Oklart om behandling av akut rygg- eller nacksmärta förebygger långvarig smärta (2016‑02‑16)

Det är osäkert om behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat vid akut rygg- och nacksmärta leder till att smärtan kan förebyggas på lång sikt. Det vetenskapliga underlaget räcker idag inte till för att ge ett säkert svar visar SBU:s utvärdering.

Tidigare pressmeddelanden finner du i listan till höger.

Kort om SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, om det finns några risker och om åtgärderna ger mest nytta för pengarna.

Rapporter från SBU är oberoende översikter som ofta används som underlag för beslutsfattare på olika nivåer. Översikterna är framtagna med hjälp av en systematisk metod.

Vi svarar gärna på frågor om vår verksamhet och kan även hjälpa dig att få kontakt med de sakkunniga som SBU samverkar med inom respektive område.

Med socialtjänsten menas den verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Presskontakt

Åsa Fagerström, kommunikatör, pressansvarig
E-post: asa.fagerstrom@sbu.se
Direkt: 08-412 32 28, växel: 08-412 32 00

SBU finns på Twitter 


Pressjour sommarveckorna

37 juli Jessica Tell, tel 073-1434076
1014 juli Debora Egenvall, tel 076-8568601

Eller kontakta pressansvarig via e-post: förnamn.efternamn@sbu.se