Metoder för behandling av långvarig smärta

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Syfte

Syftet med rapporten är att sammanfatta det vetenskapliga underlaget rörande effekter, biverkningar samt kostnadseffektivitet för metoder som används för att behandla långvarig, icke-cancerrelaterad smärta. Behandling som innebär öppen kirurgi har exkluderats från genomgången.

Metod

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt. Det vetenskapliga underlaget söktes systematiskt i olika databaser med utgångspunkt från projektets frågeställningar och inklusionskriterier. De identifierade studierna granskades systematiskt med utgångspunkt från förutbestämda kriterier. De vetenskapliga underlaget för slutsatserna har graderats som starkt, måttligt starkt eller begränsat.

Citera denna SBU-rapport: 
SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/1. ISBN 91-85413-08-9.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/2. ISBN 91-85413-09-7.

Ladda ner rapport
Denna rapport består av flera volymer:
Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2006-04-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 177/1+2
http://www.sbu.se/177

Behandling av långvarig smärta – Frågor och svar

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Dag Lundberg (ordförande), professor emeritus, Anestesikliniken, Universitetssjukhuset, Lund.
 • Jörgen Boivie, professor, överläkare, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.
 • Björn Gerdle, professor, centrumchef, Avdelning för rehabmedicin, Hälsouniversitetet, Linköping samt Smärt och yrkesmedicinskt centrum, Linköping.
 • Ann-Christine Gullacksen, filosofie doktor socialt arbete, universitetslektor, Hälsa och samhälle, Malmö högskola, Malmö.
 • Eva Johansson, docent, lektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet, Umeå.
 • Marianne Kristiansson, med doktor, chefsöverläkare, adjungerad lektor, specialist i anestesiologi och smärtlindring, Rättsmedicinalverket samt institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Thomas List, professor, övertandläkare, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö.
 • Clas Mannheimer, professor, överläkare, Multidisciplinärt smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg.
 • Gunnar L Olsson, docent, överläkare, chef för smärtsektionen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.
 • Märta Segerdahl, docent, överläkare, adjungerad lektor, Anestesikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
 • Björn Sjöström, professor, Högskolan i Skövde.
 • Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för sjukgymnastik, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Uppsala.
 • Ania Willman, filosofie doktor, universitetslektor, leg sjuksköterska, Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, Karlskrona.

SBU

 • Susanna Axelsson, projektledare SBU
 • Ingemar Eckerlund, hälsoekonom, SBU, Stockholm
 • Lars-Åke Marké, hälsoekonom, SBU, Stockholm
 • Åsa Svensson, projektassistent, SBU