Behandling av urininkontinens

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utvärderingens syfte

Syftet har varit att utvärdera behandlingen vid de kliniskt mest vanliga inkontinensformerna hos vuxna. Rapporten behandlar också förekomst av sjukdomen i förhållande till ålder och kön, olika diagnosmetoder, organisation och utbildning samt kostnads-effektanalyser.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt.

Insamling av primärdata

En rapport från US Department of Health and Human Services (AHCPR-rapporten, 1996) har i valda delar legat till grund för arbetet. Projektgruppen har genomfört en förnyad granskning av litteraturen i denna rapport. Gruppen har också gjort en omfattande systematisk genomgång av litteraturen dels för att komplettera den amerikanska rapporten för tiden efter 1996 dels för att täcka in områden som ej behandlas i AHCPR-rapporten. Redovisningen av ekonomi och organisation bygger delvis på ny analys och utredningar i projektgruppen.

Utgångspunkt för urval av data

I rapporten definieras regelbunden inkontinens som läckage minst en gång per vecka. Vetenskapliga arbeten har bedömts enligt en speciell kvalitetsmall för varje kapitel.

Genomgång av publikationen

Samtliga kapitel och citerad litteratur har genomgått omfattande diskussion i hela gruppen. Viss nyckellitteratur har granskats av två skilda medlemmar i gruppen. Manuskriptet har reviderats av fem externa granskare. Det har behandlats i SBU-rådet och i SBU:s styrelse.

Relaterade länkar:

SFAM:s studiebrev med kliniska tolkningar

Nationell indikation för operation av ansträngningsinkontinens (från SKL)

Citera denna SBU-rapport:
SBU. Behandling av urininkontinens. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 143. ISBN 91-87890-56-9.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2000-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 143

Projektgrupp

  • Rentzhog L (ordförande)
  • Hellström A-L
  • Kinn A-C
  • Lamnevik G
  • Lindehall B
  • Milsom I
  • Månsson L
  • Norrlander M
  • Samuelsson E
  • Ulmsten U