22 mars
Sjukhuskorridor

Hantering av hot och våld inom psykiatri – val av läkemedel för sedering i akuta situationer

16 mars
Kvinna på förlossning

Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Lustgas (N2O) är en vanligt förekommande form av smärtlindring (analgesi) vid förlossning. Lustgas är lätt att administrera, tas snabbt upp genom inandning och genom att stoppa tillförseln av gas kan behandlingen avbrytas utan kvardröjande effekter. Även om lustgas är en ofta använd smärtlindrande substans är effekten omdiskuterad och att förlossningspersonal oavsiktligt utsätts för lustgas bidrar till att göra metoden omdebatterad.

10 mars

Ketamin vid svårbehandlad depression

Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. Det visar två översikter som SBU har granskat och kommenterat.

mars
Injektion

Akut sedering av barn och unga med våldsamt beteende inom psykiatrin

Akut sedering, det vill säga att man ger läkemedel med lugnande effekt vid en akut situation, kan vara nödvändig för patientens eller personalens säkerhet när andra lugnande metoder är olämpliga eller inte fungerar. En viktig fråga är om det finns evidensbaserade riktlinjer för akut sedering av barn och unga med våldsamt eller aggressivt beteende.

aktuellt
Budgetunderlag

Budgetunderlag för SBU 2018-2020

Läs budgetunderlaget

aktuellt
Omslag SBU:s årsredovisning

Årsredovisning 2016

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fortsätter att växa och utvecklas. De rapporter och underlag som publicerats under 2016 rör vitt skilda områden. Frågorna till SBU tenderar att bli mer komplexa och de områden som ska utvärderas låter sig inte enkelt avgränsas. Det har ställt stora krav på att metoderna för att ta fram de olika kunskapsöversikterna hela tiden utvecklas. Samtidigt måste kärnan i SBU:s metodik, det systematiska, noggranna, transparenta och tillförlitliga arbetssättet bibehållas.

27 januari
Läkare sitter vid en dator

Antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten

Digitala vårdmöten, där patient och läkare inte träffas fysiskt utan har kontakt via internet eller telefon förekommer redan i Sverige idag. En farhåga är att antibiotika skulle förskrivas mer generöst vid sådana möten.

27 januari
Patient i möte med anhörig och läkare

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

SBU har sammanställt forskning om hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar. Rapporten tar också upp etiska frågor kring formerna för patientens delaktighet i sin vård.

17 januari
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

Upplysningstjänstens svar om hyperbar syrgasbehandling

Hyperbar syrgasbehandling, HBO, antas öka syresättningen och stimulera nybildning av blodkärl, och används därför för att underlätta en rad olika läkningsprocesser.

aktuellt
20 december
SBU personal i korridor
SBU om våld - sammanställd kunskap om våld
SBU om socialtjänstområdet
Vetenskapliga kunskapsluckor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst
Tidningen Vetenskap & Praxis
Föreslå ämnen för SBU att utvärdera