aktuellt
Anställda i konferenslokal

SBU söker informationsspecialist

Ett vikariat på 12 månader för en av våra fyra informationsspecialister med start i augusti 2017.

april
Kvinna som har ont i höfter

Behandling av trokanterbursit, ”great trochanter pain syndrome” (GTPS), med lokal kortisoninjektion

Den kliniska diagnosen ”great trochanter pain syndrome” (GTPS) karakteriseras av smärta och palpationsömhet i anslutning till höftens stora trokanter (trochanter major). Tillståndet benämndes tidigare trokanterbursit. Höftens stora trokanter är ett utskott på lårbenets övre del och kan kännas under huden på utsidan av höften. GTPS kan ha stor påverkan på patientens vardagsliv och livskvalitet och är en vanlig orsak till att patienter söker vård i primärvården. Patienterna erbjuds inte sällan en lokal injektion av kortison. Men hur vårdpersonal ska behandla GTPS på ett optimalt sätt är väsentligen oklart.

28 mars
bilden visar kvartsdamm, som finns i betong
Rapport

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen

SBU har systematiskt granskat och sammanställt epidemiologisk forskning om samband mellan exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärtsjukdom, lung-hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

22 mars
Sjukhuskorridor

Hantering av hot och våld inom psykiatri – val av läkemedel för sedering i akuta situationer

Inom psykiatrin används ibland lugnande läkemedel för att stoppa en våldsam patient från att skada andra eller sig själv. SBU finner behov av mer forskning för att möjliggöra val av lämpligt preparat vid sådan akut sedering.

16 mars
Kvinna på förlossning

Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Lustgas (N2O) är en vanligt förekommande form av smärtlindring (analgesi) vid förlossning. Lustgas är lätt att administrera, tas snabbt upp genom inandning och genom att stoppa tillförseln av gas kan behandlingen avbrytas utan kvardröjande effekter. Även om lustgas är en ofta använd smärtlindrande substans är effekten omdiskuterad och att förlossningspersonal oavsiktligt utsätts för lustgas bidrar till att göra metoden omdebatterad.

10 mars

Ketamin vid svårbehandlad depression

Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. Det visar två översikter som SBU har granskat och kommenterat.

mars
Injektion

Akut sedering av barn och unga med våldsamt beteende inom psykiatrin

Akut sedering, det vill säga att man ger läkemedel med lugnande effekt vid en akut situation, kan vara nödvändig för patientens eller personalens säkerhet när andra lugnande metoder är olämpliga eller inte fungerar. En viktig fråga är om det finns evidensbaserade riktlinjer för akut sedering av barn och unga med våldsamt eller aggressivt beteende.

aktuellt
Budgetunderlag

Budgetunderlag för SBU 2018-2020

Läs budgetunderlaget

aktuellt
Omslag SBU:s årsredovisning

Årsredovisning 2016

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fortsätter att växa och utvecklas. De rapporter och underlag som publicerats under 2016 rör vitt skilda områden. Frågorna till SBU tenderar att bli mer komplexa och de områden som ska utvärderas låter sig inte enkelt avgränsas. Det har ställt stora krav på att metoderna för att ta fram de olika kunskapsöversikterna hela tiden utvecklas. Samtidigt måste kärnan i SBU:s metodik, det systematiska, noggranna, transparenta och tillförlitliga arbetssättet bibehållas.

27 januari
27 januari