13 september
Flicka går och håller vuxen i handen
Rapport

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras i en annan familj. Bland barn som växer upp i familjehem är det vanligare med psykisk och fysisk ohälsa. Det är därför viktigt att veta om stödinsatser till barn och familjehemsföräldrar kan hjälpa barnen.

19 september
Flicka som går på trottoar

Samverkande insatser som behandling för hemmasittande barn

Orsaken till långvarig skolfrånvaro, så kallat hemmasittande, är komplex och oftast är det flera faktorer som gör att barnet inte vill gå i skolan. Insatserna vid hemmasittande varierar och kan vara insatser av enskilda aktörer eller ett samarbete mellan elev, föräldrar, socialtjänsten och skolan. Gemensamt mål för dessa är att få eleven att gå i skolan igen.

12 september
Dopplerultraljud

Dopplerultraljudsundersökning vid misstänkt testikeltorsion

Plötslig smärta i pungen kan bero på testikeltorsion (testikelvridning). Vid testikeltorsion försämras blodtillförseln till testikeln och i värsta fall kan tillförseln upphöra helt. Testikelvävnaden kan då dö och man får en skrumpning (atrofi) och en testikel som inte fungerar. Misstanke om testikeltorsion är ett tillstånd som kräver skyndsam hantering och säker diagnostik.

september
En glödlampa

Elektrokemoterapi som cancerbehandling

Elektrokemoterapi är en kombinationsbehandling för cancer och består dels av elektroporering, dels av cytostatikabehandling (cellhämmande läkemedelsbehandling). Elektroporering är en metod för att med hjälp av ett elektriskt fält tillfälligt öppna upp cellmembranet och på så sätt få cellerna att ta upp mer cytostatika. Elektrokemoterapi används i begränsad utsträckning i Sverige och en väsentlig fråga är om det finns evidens för att metoden är effektiv och kostnadseffektiv som cancerbehandling.

22 augusti
Läkare som gipsar arm
Rapport

Behandling av armfraktur hos äldre

Armfrakturer opereras onödigt ofta. Antalet handleds- och axeloperationer till följd av frakturer ökar i Sverige. Detta trots att mindre komplicerade frakturer läker lika bra med icke-operativ behandling såsom gips och slynga. Det konstaterar SBU som utvärderat behandlingar av armfrakturer hos äldre. Av rapporten framgår också att det finns brister i hur vården bemöter patienter med diagnosen osteoporos, benskörhet.

18 augusti
Framsida på kommentaren

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer

Det krävs bättre forskning om strålbehandling under bröstcanceroperation. SBU har kommenterat det vetenskapliga underlaget för behandling med intraoperativ strålbehandling, IORT, som ett tillägg vid bröstbevarande kirurgi.

21 juni
16 juni
16 juni
Fler nyheter
SBU om socialtjänstområdet
Kalendarium
SBU personal i korridor
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst