20 oktober
Omslag remissvar

”Viktigt att SBU fortsätter göra egna utvärderingar”

Remissvar från SBU angående utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård.

20 oktober
Omslag och ben med osteoporos

Att leva med osteoporos och mötet med vården

Patienter med osteoporos upplever att de får otillräcklig, felaktig eller motstridig information av hälso- och sjukvården. Det visar en rapport som SBU har tagit fram, en sammanställning av forskningsstudier av hur patienter upplever delaktighet och bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. SBU har också samverkat med Osteoporosförbundet för att lyfta anhörig- och brukarperspektivet.

11 oktober
En glödlampa

Tillfredsställande sömndjup för att minska risken för delirium hos intensivvårdspatienter

Delirium är ett akut debuterande psykiskt tillstånd med ändrad medvetandenivå, nedsatt orienteringsförmåga, försämrade minnesfunktioner och ändrat beteende. Många olika faktorer kan orsaka och samverka till att delirium uppkommer. Allvarligt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning kan uppfatta vårdsituationen som mycket påfrestande. Negativa upplevelser som svår smärta, uttalad oro, stark ångest, främmande miljö samt biverkningar av läkemedel kan leda till långvariga tecken på delirium. Otillräckligt sömndjup eller rubbat sömnmönster kan vara ytterligare orsaker till delirium.

10 oktober
Kvinnlig siluett framför fönster

Längre initial läkarbedömning i primärvården vid misstänkt depression

Depressionssymtom är en vanlig orsak till att patienter söker hjälp i primärvården. Men för att säkert kunna ställa diagnosen depression vid den initiala bedömningen krävs att läkaren gör en noggrann och därmed också tidskrävande undersökning. Bedömningen behöver också dokumenteras med något bedömningsformulär. Det är för att läkaren ska kunna fånga upp allvarlighetsgraden men också påbörja en relevant behandling och planera uppföljningen. Målsättningen är därför att avsätta längre tid för den initiala bedömningen.

oktober
En person framför en dator

Arbetsinriktat hälsostöd för arbetslösa med försörjningsstöd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm erbjuder ett program med arbetsinriktat hälsostöd i syfte att öka aktivitetsnivån hos personer med försörjningsstöd, som ett steg mot arbete. Programmet består av individuellt anpassade livsstils- och hälsoråd, exempelvis att komma igång med avslappningsövningar och träning. Frågan som ställts till upplysningstjänsten gäller vilket vetenskapligt stöd denna verksamhet har för att få deltagarna i aktivitet och förbättra deras möjligheter att komma i arbete.

19 september
Flicka som går på trottoar

Samverkande insatser som behandling för hemmasittande barn

Orsaken till långvarig skolfrånvaro, så kallat hemmasittande, är komplex och oftast är det flera faktorer som gör att barnet inte vill gå i skolan. Insatserna vid hemmasittande varierar och kan vara insatser av enskilda aktörer eller ett samarbete mellan elev, föräldrar, socialtjänsten och skolan. Gemensamt mål för dessa är att få eleven att gå i skolan igen.

13 september
Rapport
22 augusti
Rapport
18 augusti
Fler nyheter
SBU om socialtjänstområdet
Kalendarium
SBU:s handbok
SBU:s upplysningstjänst