Evidenskarta: Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer

Evidenskartan visar de evidensgraderade resultaten från två SBU utvärderingar. I utvärderingen som publicerades 2012 (SBU 210) redovisas forskningsläget fram till och med 2010. I utvärderingen som publicerades 2022 (SBU 349) redovisas forskning som publicerats efter 2010. För mer information se respektive rapport.

Risk för bias
Evidensläge
Besvär eller sjukdom i
Nacke eller nacke/axel Axlar Armbågar och underarmar Handleder och händer
Arbetsmiljöfaktor
Kraftutveckling
Arbetsställningar
Arbetsrörelser
Fysiska kombinationsexponeringar
Psykosociala krav i arbetet
Psykosociala resurser i arbetet
Organisatoriska faktorer
Sociala faktorer
1
SBU 2022 (rapport 349)
Övriga exponeringar
Datorarbete
Psykosociala riskfaktorer
Siffrorna visar antalet evidensgraderade resultat. Om inget specifikt tillstånd/sjukdom anges avser evidensläget sambandet mellan en arbetsmiljöfaktor och besvär. Resultatens tillförlitlighet anges som Hög (++++), Måttlig (+++O), Låg (++OO) eller Mycket låg (+OOO). Resultat med mycket låg tillförlitlighet utgör vetenskapliga kunskapsluckor, för resultat med låg till hög tillförlitlighet finns viss evidens. Datorarbete ingår i rapporten från 2012 men inte i rapporten från 2022. Psykosociala riskfaktorer ingår i rapporten från 2012, men i rapporten från 2022 kategoriseras psykosociala faktorer som Psykosociala krav i arbetet, Psykosociala resurser i arbetet eller Sociala faktorer. För förklaring av de arbetsmiljöfaktorer som omfattas av rapporterna se respektive rapport. Sidhänvisningarna i SBU rapport nummer 210 från 2012 avser numreringen i pdf-filen. Du kan filtrera vilka artiklar som visas genom att justera i menyn ovanför tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer