Evidenskarta Odontologisk radiologi/Evidence map Oral radiology

Risk för bias
Metoder
Teman

Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Identifiering och lägesbestämning
Käkleder
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Ortodontiska analyser
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Rotresorption
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Vävnader och ben och mjukdelar
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården