Evidenskarta Odontologisk radiologi/Evidence map Oral radiology

Publikationstyp
Metoder
Teman
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Tema
Identifiering och lägesbestämning
Käkleder
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Ortodontiska analyser
4
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Rotresorption
4
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Vävnader och ben och mjukdelar
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Övrigt
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Inte subgrupperad på grund av hög risk för bias
Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen.

Tabellen är baserad på rapporten Tandvård - Kartläggning av systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården